Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 89/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

się do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej [...] w C., w którym przebywa skarżący, o wskazanie dokładnej daty doręczenia skarżącemu odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu...
skarżącego, czy też jako pełnomocnik administracji Domu Pomocy Społecznej, względnie też w innym charakterze i jakim. W wezwaniu wyjaśniono, iż powyższe informacje są istotne...

I SA/Wa 2230/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-20

niejawnym sprawy ze skarg Domu Pomocy Społecznej w [...] oraz Powiatu [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie...
na rzecz Powiatu [...] kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi. Pismem z [...] sierpnia 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w [...] wniósł...

I OZ 541/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

I SA/Wa 1883/17 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
1 P.p.s.a. poprzez brak w aktach sprawy pełnomocnictwa Zarządu Powiatu [...] dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w [...];, b) art. 50 § 1 - 2 P.p.s.a. poprzez...

II SA/Rz 678/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-29

z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w wysokości 444 zł miesięcznie. Fakt uzyskiwania dochodów w podanej wysokości potwierdza zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy...
wniosku H. S. o przyznanie prawa pomocy poprzez, zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi wyżej wymienionego na decyzję...

I SA/Wa 1883/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Domu Pomocy Społecznej w [...] o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2017 r...
., nr [...] w zakresie punktu 1 i 2 w sprawie ze skargi Domu Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie...

I SA/Wa 1883/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

niejawnym sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie reformy rolnej...
postanawia zawiesić postępowanie sądowe do czasu ustalenia następców prawnych R. S. Dom Pomocy Społecznej w [...] pismem z dnia 4 października 2017 r. wniósł...

I SA/Wa 323/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-26

, że wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Źródłem jego utrzymania są świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej, w tym zasiłek stały w wysokości [...] zł. Skarżący...
z pomocy społecznej, jest trudna i nie jest on w stanie - bez uszczerbku utrzymania koniecznego - ponieść kosztów postępowania w sprawie., W tej sytuacji w oparciu o powołane...

I SA/Wa 419/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

, wnioskodawca nie posiada żadnego majątku, oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Źródłem jego utrzymania są zaś świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej (zasiłek...
nieruchomością rolną nie posiada żadnego majątku, oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Jedynym źródłem jego utrzymania jest zaś świadczenie z pomocy społecznej...

IV SA/Wa 412/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

zamieszkania. Utrzymuje się z pomocy przyznanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w G. Otrzymuje zasiłek stały w wysokości 444 zł. Ponadto, decyzjami Prezydenta Miasta G...
, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Otrzymywane przez skarżącego świadczenia z pomocy społecznej służą jedynie zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych...

I SA/Wa 2728/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-25

niejawnym sprawy sprawy ze skarg Powiatu [...], Domu Pomocy Społecznej im. [...] w [...] oraz M. M., E. K., T. M., O. S. i J. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
z dnia [...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie reformy rolnej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. Powiat [...], Dom Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   57