Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Rz 468/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-18

w wysokości 729 zł., w skali miesiąca, sześcioosobowa rodzina otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej a jeżeli tak to jakiego rodzaju i wysokości. Jeżeli żadna z osób...
w rodzinie nie otrzymuje świadczeń z pomocy społecznej należało podać przyczyny takiego stanu (pkt 1 wezwania z dnia 5 sierpnia 2008r.)., Odpowiedź strony na wezwanie referendarza...

II SA/Gl 1070/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-02

niepełnosprawnymi mającymi znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, zalicza się domy pomocy społecznej...
. Rozporządzenie nie precyzuje natomiast jaką placówkę zaliczamy do domu pomocy społecznej. Ogólna definicja domu pomocy społecznej mówi, że domy pomocy społecznej...

II SA/Bk 445/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. z dnia 6 marca 2009 r., nr [...]). W okresie od 13 października 2003 r. do 12 marca 2006 r. był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy...
. Podniósł, że korzysta z pomocy społecznej i nie jest w stanie ponieść kosztów administracyjnych. Odwołujący wniósł o nakazanie Staroście Z. wydanie dokumentu., Organ II...

II SAB/Ol 40/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-08-20

niejawnym sprawy ze skargi W.Z. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w złożeniu wniosku o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy postanawia 1...
Ośrodka Pomocy Społecznej w N., działając z upoważnienia Burmistrza N., uznał W.Z. za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a Samorządowe...

III SA/Lu 310/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-15

od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Do wniosku strona dołączyła zaświadczenie Urzędu Gminy w [...] z dnia [...], zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
oraz zasiłku celowego w kwocie [...] zł wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto z zaświadczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] wynika...

II SO/Ke 9/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-07-19

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) postanawia I. umorzyć postępowanie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego), Ze złożonego formularza wynika, że B.H....

II SA/Sz 1182/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-18

, a także przedłożył do akt zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy z dnia [...] r. oraz decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r. wydaną...
, że uzyskuje miesięczny dochód 'w naturze' i podał kwotę [...] zł. Oświadczył, że pomoc materialną otrzymuje z pomocy społecznej oraz z PCK w [...]. Oświadczył nadto, że posiada...

III SA/Kr 1741/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-11

, że nie posiada żadnych środków, gdyż nie ma żadnego dochodu i utrzymuje się tylko z zasiłku celowego otrzymywanego z pomocy społecznej., Wezwany, w wypełnionym i podpisanym...
wydatki ponoszone są z pomocy społecznej. Oświadczył, że nie posiada żadnego rachunku bankowego a wykazywany w poprzednich wnioskach samochód został zezłomowany w lutym...

II SA/Bk 59/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-04-06

wnioskodawcy pozostają świadczenia zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 640,61 zł, w tym zasiłki: o. - 238,50 zł; c., na zakup żywności - 150 zł; c. na opłaty mieszkaniowe...
pomocy społecznej (k. 18-19, k. 22 i k. 24), decyzję Dyrektora Zarządu Mienia Komunalnego, w B. z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] o przyznaniu dodatku mieszkaniowego...

III SA/Gd 377/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-22

przebywającą w domu pomocy społecznej a źródłami jego utrzymania są: renta inwalidzka w wysokości 691,25 zł netto miesięcznie oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł...
pomocy społecznej - zgodnie z decyzją w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej z dnia 2 października 2012 r. ww. od dnia 1 lipca 2012 r. zobligowany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100