Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

SA/Sz 1512/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-22

postępowania W dniu [...] r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej skierował do [...] wezwanie do dobrowolnej zapłaty kwoty [...] zł z tytułu zaległości w opłacie za pobyt w DPS...
. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn.zm. ) nieściągnięte należności z tytułu wydatków za świadczenia pomocy społecznej podlegają egzekucji...

II SA/Ol 487/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-11

'[...]', którym to organ odwoławczy uchylił postanowienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia '[...]', znak:, uznające zarzut T. P., w sprawie prowadzenia egzekucji...
administracyjnych wynika, iż ostateczną decyzją z dnia '[...]'., nr '[...]' Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Prezydenta, zobowiązał T...

I OSK 2218/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

jednak istnienie po jego stronie tego obowiązku. Stwierdził, że w decyzjach ustalających oraz zmieniających opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej został pominięty...
października 1999 r., IV SA 1104/96, LEX 47780)., Podmioty zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wymienia art. 61 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004...

II SA/Gl 1620/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-12-18

za pobyt w domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 21 czerwca 2023 r. J. W. (dalej: skarżący), wniósł skargę do Wojewódzkiego...
w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Pismem z dnia 15 listopada 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w sprawie sygn...

II SA/Lu 304/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-02

w Domu Pomocy Społecznej. Postanowienie to zostało wydane w wyniku ponownego rozpoznania sprawy przez organ I instancji zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium...
istniejące niedopłaty spowodowane zostały przez błędy administracji Domu Pomocy Społecznej., Postanowieniem z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu zażalenia...

IV SA/Po 65/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

. 104 ust. 1 i 2, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 64/04/593 ze zm.- dalej ups), przyznał B. P. na okres od [...] do [...] r. częściowo...
współżycia społecznego ponieważ niweczy ono udzieloną pomoc osobie niepełnosprawnej. Kwota [...] zł (za [...] r.) uregulowana została dnia [...] r. a kwota [...] zł...

IV SA/Wr 229/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-17

Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących tytułu wykonawczego [...] za nieuzasadnione, postanowieniem z dnia...
przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie tj. art. 61 ust. 1 i art. 103 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

III SA/Kr 395/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-15

i prawnego., W toku postępowania egzekucyjnego dotyczącego egzekucji należności pieniężnej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłku...
środki publiczne., Wobec powyższego wierzyciel - Burmistrza - działający przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, postanowieniem z dnia [...] 2011 r...

II SA/Bk 1086/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

wykonawczego w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę Prezydent Miasta B. postanowieniem z dnia [...].08.2014 roku nr [...], na podstawie art. 17...
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 60 ust 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z 29.11.1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm...

II SA/Bk 923/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-15

skarżący dołączył: decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej, w W. z dnia [...] lipca 2014 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego (k. 17); dokumenty potwierdzające utratę...
). Gospodarstwo to nastawione jest na produkcję zwierzęcą, ([...] sztuki trzody chlewnej, [...] jałówki). Wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej, pobiera zasiłek okresowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   61