Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

III SA/Kr 938/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

. 4, art. 8 i art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 38, art. 147 oraz art.106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm...
.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz art. 104...

II SA/Sz 1446/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-23

Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...] r. Nr [...], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) - odmówił M. P. przyznania pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego., Z uzasadnienia decyzji wynika...

I OSK 107/06 - Wyrok NSA z 2006-06-08

[...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę kasacyjną Decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia [...], Nr [...], wydanej na podstawie art...
. 106 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) odmówiono przyznania J. C. świadczeń z pomocy...

III SA/Kr 937/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

, art. 8 i art.17 ust. 1 pkt 5, art. 39, ust. 1 i 2 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm...
.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz art.104 i art...

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

Związki pomiędzy ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ a ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu...
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej - prowadzące do pozbawienia jej prawa do gwarantowanego zasiłku okresowego - tylko z tej przyczyny, że mimo, iż jest stanu wolnego...

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

m.in. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy oraz art. 43 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm., dalej...
u.o.p.s., Przyjęte rozwiązanie w zakresie wysokości świadczenia z pomocy społecznej naraża w ocenie organu nadzoru potencjalnych beneficjentów na uznaniowość, nierówne...

III SA/Kr 804/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

. 8 i art. 17, ust. 1 pkt 5, oraz art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm...
dochodu i jest od wielu lat znany Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Organ I instancji stwierdził, że dochód J. Ł. nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego...

II SA/Ke 112/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Miasta i Gminy S. przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w S., odmawiającą przyznania W.B. pomocy finansowej w postaci zasiłku celowego., W uzasadnieniu swego...
stwierdził, że W.B. nie odpowiada określonym w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ogólnym warunkom uprawniającym do ubiegania się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej...

IV SA/Wr 231/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-29

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej., W dniu 09 lipca 2009 r. do PUP w J. G. wpłynął, za pośrednictwem faksu, wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
, jak stanowi art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania...

I OSK 589/08 - Wyrok NSA z 2008-10-02

wydany w następujących okolicznościach sprawy., Kierownik Zespołu do Spraw Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., działając z upoważnienia...
nie może wydać zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, gdyż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w W. nie prowadzi rejestru osób bezdomnych. Zespół ds. Osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100