Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

I OZ 744/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-03

miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić zażalenie. J.F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Termin rozprawy został...

II SA/Ke 411/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-08-31

: [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej, Zarządzeniem...

IV SAB/Wr 9/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-11

we Wrocławiu z dnia 5 października 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wr 9/10 w sprawie ze skargi Z. R. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej...
we W. w przedmiocie załatwienia wniosku z dnia 12 kwietnia 2009 r. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia orzeczenia. Wyrokiem z dnia 5...

I OZ 488/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

postanowienia tego Sądu z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ze skargi Z.R. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie rozpoznania...
Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie brak jest podstaw do dokonania wykładni postanowienia, bowiem jest ono jasne...

IV SA/Gl 361/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej...
w domu pomocy społecznej., Na mocy postanowienia referendarza sądowego z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanowiono dla skarżącego radcę prawnego. Następnie Okręgowa Izba Radców...

III SA/Gd 768/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-23

niejawnym sprawy ze skargi M.Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 17 lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej...
Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 17 lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Jak wynika z treści protokołu ww. posiedzenia, skarżący...

II SA/Łd 1032/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-30

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić wniosek. B. M., opiekun prawny S...
Prezydenta Miasta Ł. z dnia [..] roku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Wyrokiem z dnia [...] roku Wojewódzki Sąd...

IV SA/Gl 389/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej., Pismem, nadanym za pośrednictwem urzędu pocztowego...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy...

I OZ 913/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-02

do domu pomocy społecznej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 11 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku...
wydanego w sprawie ze skargi I. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy...

IV SA/Wr 279/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

skargę F. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej...
oddalającego skargę F.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia świadczeń pieniężnych z pomocy...
1   Następne >   +2   5