Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

jedynie dla abonentów, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego oraz złożyli otrzymany od T. i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy...
Społecznej bon. Jednakże do planu p. na koniec 2008 r. przystąpiło jedynie 518 abonentów, co nie miało wpływu na zmniejszenie bazy abonenckiej planu t. s., W konsekwencji...

VI SA/Wa 2359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

przystąpienia do niego na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny, zgodnie z art. 31 § 4 kpa...
',, - 'Dane dotyczące świadczenia usług za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących T. S.A. w okresie 8 maja - 31 grudnia 2006 r.', stanowiącym Załącznik nr 2 do w/w pisma...

VI SA/Wa 3877/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

skarżącej od [...] czerwca 2008 r. Pakiet ten może być świadczony jedynie dla abonentów, którzy otrzymują z Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenie pieniężne w formie zasiłku...
stałego oaz złożyli otrzymany od skarżącej i potwierdzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej bon. Jednakże do planu przyjaznego na koniec 2008 r. przystąpiło jedynie 518...

II GSK 61/07 - Wyrok NSA z 2007-06-21

ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego lub korzystaliby z pomocy społecznej. Informacje te, zdaniem organu, wykraczały poza zakres danych określonych w art. 161 ust. 2 ustawy...
, przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty projekt cennika usług telekomunikacyjnych pod nazwą 'plan tp społeczny' z jednoczesnym wycofaniem...

VI SA/Wa 1939/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

w postępowaniu na prawach strony uznając, że jest to uzasadnione celami statutowymi danej organizacji i przemawia za tym interes społeczny., W dniu [...] września 2010 r...
. nr [...], - kopii decyzji Prezesa UKE z dnia [...] września 2006 r. nr [...],, - dokument 'Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów...

VI SA/Wa 1971/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

za pomocą aparatów publicznych., Organ zauważył, iż zarówno w dacie wyznaczającej koniec okresu, którego dotyczy Wniosek (tj. za rok 2008 r.) jak i w chwili składania...

II GSK 1388/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej w tym samym...

VI SA/Wa 2126/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

danej organizacji i przemawia za tym interes społeczny. Podmioty te zajęły stanowiska w sprawie., W dniu [...] września 2010 r. [...] sp. z o.o. i siedzibą w [...] (dalej...
. nr [...], decyzji Prezesa UKE z dnia [...] września 2006 r. nr [...]; dokument 'Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących...

II GSK 4106/16 - Wyrok NSA z 2018-11-29

przed Prezesem UKE reprezentuje interes społeczny, reprezentując operatorów współpracujących z adresatem decyzji - B S.A., W opinii A jej statutowe cele obejmują m.in....
przemysłu oraz rynku elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce., W ocenie A za dopuszczeniem A do postępowania przemawia także interes społeczny, który A utożsamia...

II GSK 2149/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

z [...] listopada 2012 r. utrzymał w mocy postanowienie z [...] sierpnia 2012 r. Organ wyjaśnił, że w myśl art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. organizacja społeczna może występować...
, do której mogłaby zostać dopuszczona organizacja społeczna., Działania Prezesa UKE odnośnie prowadzenia procesu TTM, o którym mowa w Załączniku nr 11 do Porozumienia oraz w części...
1   Następne >   +2   +5   +10   12