Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

w spawach dotyczących wspólnoty, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz w innych istotnych sprawach społecznych, gospodarczych...
. Kompetencje rady gminy ograniczone zostały właściwie do uchwalenia studium uwarunkowań i planu miejscowego (i ich zmian). Zapewnia się również udział czynnika społecznego...

III SA/Kr 1652/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-04

, iż wnioskowany podział Gminy K doprowadzi do zniszczenia tradycyjnych więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które kształtowały się od kilku stuleci. Argumentowano...
infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Z uwagi na przytaczane zarzuty, Skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności w całości...

III SA/Wr 320/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

jednostki samorządu terytorialnego bądź dotyczyć istotnych spraw społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę (...).', W tym kontekście NSA...
co do zasady mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów samorządu powiatu, bądź czy dotyczy istotnych spraw społecznych gospodarczych, czy kulturowych więzi łączących...

I SA/Bd 694/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-31

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i stwierdził, iż otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa...
2004r skarżącego sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Znaczną część lecz nie całość stanowią skarżącego...

II SA/Wa 2327/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-18

Warszawy o pomoc techniczną przy badaniu wniosku, wskazując zakres tej pomocy, który określony został w załączniku do uchwały,, 4. wniosek został złożony przez osoby...
jest, by tego typu pytanie wyjaśniało konsekwencje ekonomiczne i społeczne takiego posunięcia. Takiego wytłumaczenia zabrakło, co pozwala przyjąć, że jest to zabieg...

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

proponowana do rozstrzygnięcia w drodze referendum, określona we wniosku za pomocą pytań referendalnych, powinna być tożsama ze sprawą, którą wcześniej przedstawiono mieszkańcom...
gminy o przedmiocie referendum za pośrednictwem prasy lokalnej, za pomocą telefonów, ulotek roznoszonych przez pocztę oraz biorąc udział w zebraniach mieszkańców...

III SA/Lu 302/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-29

jest konsultacja społeczna programu inwestycyjnego na terenie miasta, wymagająca zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a wyniki referendum będą wyrazem opinii...
., Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 3 z inicjatywą przeprowadzenia takiego referendum może wystąpić organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym...

II SA/Po 672/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-14

nie mogą być przedmiotem referendum rozstrzygającego, a wynik referendum przeprowadzonego w takiej sprawie może być traktowany jedynie w kategoriach konsultacji społecznych...
z transportem materiałów przeznaczonych do montażu elektrowni wiatrowych (pkt 3.3.1. raportu), jak i stwierdziło brak potrzeby opisywania za pomocą danych liczbowych...

II SA/Lu 294/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-23

. Oczekiwania te mogą zaś być - w świetle obowiązującego porządku prawnego - ujawniane za pomocą szeregu mechanizmów, w tym za pomocą referendum., Niezależnie od tego Gmina...
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnia też udział czynnika społecznego w procesie sporządzania i uchwalania planu miejscowego. Społeczeństwo jest powiadamiane...

II OSK 2303/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

i kompetencji organów samorządu powiatu, bądź czy dotyczy istotnych spraw społecznych gospodarczych, czy kulturowych więzi łączących wspólnotę (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3...
, że referendum ma mieć charakter opiniodawczy, ponieważ będzie stanowić tylko wyraz niewiążącej opinii społecznej co do oczekiwanego poziomu opieki zdrowotnej świadczonej...
1   Następne >   2