Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków., Ustawa nie pozwala jednak zaliczyć fundacji do organizacji społecznych...
Skoro Fundacja nie dysponowała żadnym prawem do nieruchomości, a nie posiada statutu organizacji społecznej nie mogła występować w niniejszej sprawie jako strona...

VII SA/Wa 2651/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

jest Dom Pomocy Społecznej. Obiekty te znajdują się na proponowanych do wydzielenia działkach nr [...] i nr [...]., Skarżący Powiat [...] podniósł także, że mając na uwadze...
wnioskodawcy, jeżeli ten interes nie jest sprzeczny z interesem społecznym. Uwzględnienie wniosku Zarządu Powiatu w [...] o podział tej nieruchomości naruszyłoby jednak przepis...

I SA/Wa 1093/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

stworzenie ośrodka dla nich w tak wspaniałym miejscu i realizowanie zadań nakreślonych ustawą o samorządzie powiatowym w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej...
będzie nadal całość gospodarczą, uregulowaną w jednej księdze wieczystej. Intencją skarżącego nie jest niszczenie okazów przyrody parku[...] , a pomoc dzieciom poprzez...

VII SA/Wa 898/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

w jego otoczeniu, w dalszym ciągu pozostaną w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej, dlatego zakup samego parku jako zadrzewionego terenu nie przynoszący przyszłemu nabywcy...
architektowi parków i ogrodów P. L. Obecnie na terenie parku funkcjonuje dom opieki społecznej., Z uwagi na bardzo duże wartości historyczne, park powinien w ocenie organu...

VII SA/Wa 1806/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

się i konserwuje jego pierwotną materię'., Nowo wybudowany budynek, przeznaczony na dom pomocy społecznej, pełni rolę porządkującej dominanty w zespole dworsko-parkowym w B...
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość...

VII SA/Wa 445/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

, że za wszczęciem postępowania z urzędu bądź za dopuszczeniem jej do udziału w postępowaniu przemawia interes społeczny. To organizacja powinna wykazać, za pomocą...
administracyjnego, po rozpatrzeniu ww. wniosku organizacji społecznej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków murów obwodowych oraz bryły...

II OSK 1512/11 - Wyrok NSA z 2012-12-14

, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Sąd I instancji wyjaśnił, że ustalenie czy zachowanie nieruchomości...
(ruchomości) leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową pozostaje w zakresie kompetencji właściwych organów...

VII SA/Wa 1748/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Z treści tego przepisu nie wynika, aby ww. wartości...
. W przedmiotowej sprawie uznanie interesu społecznego jako nadrzędnego nad słusznym interesem strony, stanowi konsekwencję ustalenia, że przedmiotowy zespół budowlany posiada...

VII SA/Wa 609/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

., określającej termin ważności pozwolenia do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz odmawiającej pozwolenia na zabezpieczenie elewacji za pomocą siatki osłonowej na elewacji frontowej...
załączonej dokumentacji, określając termin ważności pozwolenia do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz odmówił pozwolenia na zabezpieczenie elewacji za pomocą siatki osłonowej...

I SA/Wa 206/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-15

już w piśmie z dnia 20.03.2008 r. Wójt i Rada Gminy P. zostali poinformowani o stanie technicznym i wartości obiektu, a także możliwości uzyskania pomocy finansowej. Jednocześnie...
zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania, w szczególności art. 77 § 1, art. 80 i art. 155 kpa, a przez to naruszenie interesu społecznego i słusznego interesu skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   11