Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II SA/Kr 1427/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-03-17

go możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy też kontynuacji działalności gospodarczej. Zmuszony jest do korzystania z pomocy społecznej., W odpowiedzi...
oraz z ZUS Oddział w K., że od 1.04.1990 r. do 31.07.1991 r. Bronisław G. był objęty ubezpieczeniem społecznym jako prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rzemiosła. Organ...

VI SA/Wa 2230/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami...
fundacji określa także rozmiar/rodzaj działalności gospodarczej jaką fundacja zamierza wykonywać, by za pomocą tej działalności gospodarczej owe cele statutowe realizować...

VI SA/Wa 2231/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1...
określa także rozmiar/rodzaj działalności gospodarczej jaką fundacja zamierza wykonywać, by za pomocą tej działalności gospodarczej owe cele statutowe realizować - fundacja...

VI SA/Wa 1216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

Środowiska z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony w sprawie zmiany...
koncesji, o którą wystąpił inwestor pociąga za sobą wykonywanie prac sejsmicznych 3 D na terenie obszarów [...] i [...] i generacja fali sejsmicznej za pomocą ciężkich...

VI SA/Wa 1669/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

oraz udzieleniem T. Sp. z o.o. wszelkiej pomocy w celu utrzymania i dalszego rozwoju stacji., To właśnie interes społeczny przemawia za zamianą programu radiowego T. na program...
z pomocy technologicznej i programowej tego nadawcy, dzięki czemu polepszą się warunki stacji i jakość nadawanego programu. Wnioskodawca liczył zwłaszcza na pomoc...

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

których, na mocy art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwolnieni są prowadzący zakład pracy...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - przez przyjęcie, że koncesjonariusz, prowadzący...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 214/3 z dnia 9 sierpnia 2008 r., dalej: 'rozporządzenie...
pomocy państwa na rzecz polskiego producenta podstawowych organicznych związków chemicznych, tj. Skarżącej, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia ww...

VI SA/Wa 2407/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

, z ponoszenia których, na mocy art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwolnieni są prowadzący zakład pracy...
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) - przez przyjęcie, że koncesjonariusz, prowadzący...

II GSK 902/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) przez przyjęcie, że koncesjonariusz...
stwierdzić, czy opłata za udzielenie koncesji jest opłatą w rozumieniu art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

II GSK 1424/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

niemożność realizacji warunków zezwolenia. Spółka oświadczyła także, że nie korzystała z (nie otrzymywała) pomocy publicznej przysługującej jej na podstawie tego zezwolenia...
z podatku dochodowego od osób prawnych jako formy udzielenia pomocy publicznej., W toku postępowania, w oparciu o protokół kontroli przedsiębiorcy nr [...] z [...] marca 2012...
1   Następne >   +2   +5   7