Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

Pracy we własnym gospodarstwie rolnym nie można uznać ani za zatrudnienie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1998 nr 64 poz...
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. z dnia 19 lutego 1999 r.; (...). Mirosław K. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B...

IV SA/Wr 412/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-03

lub organ) zarządzeniem z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...], ogłosił konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. (dalej w skrócie Kierownik GOPS...
organizacji pomocy społecznej, co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej, nieposzlakowanej opinii...

P 7/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-07-13

o potrzebie wszczęcia z inicjatywy własnej Trybunału Konstytucyjnego postępowania o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r...
. /Dz.U. 1993 nr 13 poz/ 60/ w zakresie dotyczącym pomocy społecznej dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dla rozważań o konstytucyjnym...

SA/Sz 388/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-09-19

z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ z powołaniem się na przyczyny określone w art. 52 par. 1 pkt 1 i 2 Kodeksu Pracy...
, w sprawie odwołania z dniem 1 grudnia 2001 r. Marka Z. ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w M., W uzasadnieniu aktu nadzoru Wojewoda Z. wskazał, iż badając powyższą...

II SA/Lu 15/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-26

w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w R. P.. Do wniosku dołączyła komplet dokumentów, w tym zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. P., w którym podane...
przymusowo., Tak więc dochód na osobę w rodzinie w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ustalony na podstawie dochodu z miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku...

IV SAB/Wr 97/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-30

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpoznania i wydania decyzji na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oddalono skargę...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr [...], na złożony wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Wskazał, że domaga...

II SA/Sz 456/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-10-18

przez ten organ decyzją z dnia [...] r., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji podał, że E. M. od dnia [...] r. otrzymywała świadczenie z pomocy społecznej w postaci zasiłku...
, w którym osoba uprawniona przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, tj. nabycia na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej zasiłku stałego...

II SA/Sz 556/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-08-29

strony uzyskanej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z [...] r. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Starosta ustalił, że w [...] r. W. L. uzyskał dochód w wys...
dochodowe na jednego członka rodziny o [...] zł, które wynosi [...] zł, co wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593 ze zm.)., W. L...

IV SA/Wr 534/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-26

ustawy - utraciła status osoby bezrobotnej w związku z przyznaniem jej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w L. gwarantowanego zasiłku okresowego., W okresie...
przepisów o pomocy społecznej, zasiłek stały, stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną., Na podstawie materiału dowodowego w sprawie stwierdzić należy...

P 2/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-06-01

osoba taka może zabiegać o zasiłek z tytułu pomocy społecznej., W świetle przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu zasiłek...
go organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spory z nim związane nie są rozpatrywane przez sądy pracy/. Nie jest także świadczeniem z pomocy społecznej, chociaż ma pewne...
1   Następne >   +2   +5   +10   25