Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

Art. 32 ust. 5 zdanie 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/, jest niezgodny z art. 1 oraz art. 67 ust. 2 konstytucji...
oraz o samorządzie terytorialnym. 1. Zasadniczą część ustawy o pomocy społecznej są regulacje dotyczące określonego systemu zabezpieczenia społecznego w postaci świadczeń pomocy...

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

. 350, nr 94 poz. 422 i nr 104 poz. 450/ w zakresie w jakim w myśl art. 20 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U nr 87 poz. 506/ odnosi...
się do domów pomocy społecznej, które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne., 2. Art. 35 ust. 1 pkt 1...

P 7/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-07-13

o potrzebie wszczęcia z inicjatywy własnej Trybunału Konstytucyjnego postępowania o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r...
. /Dz.U. 1993 nr 13 poz/ 60/ w zakresie dotyczącym pomocy społecznej dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dla rozważań o konstytucyjnym...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

', a mianowicie:, 1) rozwój ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości i niezdolności do pracy oraz rozbudowa różnych form pomocy społecznej,, 2) rozwój...
sprawiedliwość i równość/. Ustawodawca może więc w danym momencie stwarzać dogodniejsze warunki dla rozbudowy różnych form pomocy społecznej, ograniczając wydatki budżetowe...

P 2/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-06-01

osoba taka może zabiegać o zasiłek z tytułu pomocy społecznej., W świetle przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu zasiłek...
go organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spory z nim związane nie są rozpatrywane przez sądy pracy/. Nie jest także świadczeniem z pomocy społecznej, chociaż ma pewne...

K 1/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

' prawa do ubezpieczenia społecznego /jak również 'rozbudowę' różnych form pomocy społecznej/ to jest ustanawia dyrektywę postępującego /progresywnego/ kształtowania...
urzeczywistnienia' prawa do pomocy w razie choroby lub niezdolności do pracy, m.in. poprzez 'rozwój ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości i niezdolności...

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

pomocy dla potrzebujących rodzin, która nie dawała się pogodzić z zawartym w koncepcji ubezpieczeń społecznych elementem odłożonego /przez opłacanie składek/ dochodu...
z tytułu pomocy społecznej oraz wielkość uprawniającą do otrzymywania zasiłku z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Odwołaliśmy się do już istniejącego...

K 25/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-12-03

umowy między najemcą a 'opiekunem', jeśli nawet formalnie nie zwalniało władzy publicznej z obowiązku świadczenia pomocy społecznej najemcy w razie takiej potrzeby...
, sposób ich wykonywania przez obie strony, stopień rzeczywistego odciążenia służb i funduszy pomocy społeczne przez 'opiekuna' etc., Po drugie, ocena z punktu widzenia zasad...

U 3/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-07-01

także inne ustawy, a środki materialne służące poprawie sytuacji tych dzieci winny być dostarczane także za pomocą systemu pomocy społecznej i w ramach systemu...
temu sądowi /art. 72 ust. 3 ustawy/., Dokładniejsze uregulowanie pomocy pieniężnej udzielanej dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych znajduje się w art. 74 ustawy...

K 10/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-04-11

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416/ w zakresie mocy obowiązującej, utrzymanej po jego uchyleniu, w odniesieniu do obowiązku podatkowego za rok 1993, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym...
1   Następne >   +2   4