Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

I OW 17/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

o właściwość pomiędzy Starostą M. a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...
nim a Starostą Z. w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rezygnacji P.P. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w M...

I OW 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

umieszczenia w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że w dniu 30 lipca 2018 r. do Miejsko-Gminnego OPS w [...] wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Pomocy...
Rodzinie w [...] w sprawie zmiany decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r., kierującej B.Ł., z Domu Pomocy Społecznej w [...] przy ul. [...] wraz z dokumentacją...

I OW 316/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

. a Starostą L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przeniesienie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Starostę K. jako organ właściwy...
wniosku pani B. S., opiekuna prawnego całkowicie ubezwłasnowolnionego Pana M. J., mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w L. w sprawie przeniesienia do Domu Pomocy...

I OW 32/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej postanawia: oddalić wniosek. Wnioskiem złożonym w dniu 30 stycznia 2017 roku Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w J...
. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. G. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z dnia...

I OW 13/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-08

Prezydentem Wrocławia a Starostą Powiatu Sejneńskiego w przedmiocie wskazania organu właściwego do realizacji postanowienia Sądu o przyjęciu K. H. do domu pomocy społecznej...
bez jego zgody postanawia: oddalić wniosek. Prezydent Wrocławia, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, wniósł o rozstrzygnięcie...

I OW 167/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-18

społecznej postanawia: wskazać Starostę Powiatu G. jako organ właściwy w sprawie. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w N., działając w imieniu Burmistrza N. (dalej...
wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.S. (dalej jako: beneficjent) o skierowanie do domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu Burmistrz wskazał, że beneficjent...

I OW 175/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-21

Gminy D. a Starostą Powiatu P. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o przeniesienie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy D...
. w sprawie rozpoznania wniosku Z. R. o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej. W uzasadnieniu wskazał, że wnioskodawca jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w P...

II SA/Ol 941/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-10

Starosty z dnia [...] w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na rok 2021 oddala skargę...
utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej [...] na rok 2021. Zmiana obwieszczenia polegała na tym, że wskazaną w nim kwotę wysokości średniego miesięcznego kosztu...

I OW 167/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-11

Burmistrzem Miasta M. a Starostą Powiatu O. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dot. zmiany domu pomocy społecznej dla A. C. postanawia: umorzyć...
postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Burmistrz Miasta M., reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., pismem z dnia 21 lipca 2023 r...

II SA/Op 258/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-25

niejawnym sprawy ze skargi A. G. na decyzję Starosty Głubczyckiego z dnia 21 kwietnia 2022 r., nr PCPR.4120.01.27.60.2022 w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej...
' 'na decyzję o umieszczeniu na pobyt w Domu Pomocy Społecznej', skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, A. G. (zwany dalej: 'skarżącym'), zakwestionował...
1   Następne >   +2   +5   +10   57