Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

V SA 2820/00 - Wyrok NSA z 2001-03-23

korzysta z pomocy opieki społecznej Organ administracji otrzymawszy wniosek wezwał Skarżącego na podstawie art. 261 Kpa do dopłaty kwoty 350 zł, opłaty podwyższonej, uznając...

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda...
Funduszowi Gwarancyjnemu; 9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 9b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym...

IV SA/Wa 2629/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu; w przedmiotowej sprawie jest bezsprzecznym, że p. M. S...
), Prokurator, działający w ramach pomocy prawnej wobec zgłoszenia udziału w sprawie (k. 57), wniósł o oddalenie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

II OSK 425/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

społecznemu. W przedmiotowej sprawie jest bezsprzecznym, że M. S. nie jest stroną, na wniosek której wszczęto przedmiotowe postępowanie, a zatem nie posiada legitymacji...
dla W. W. delegowany do Prokuratury Okręgowej w W., działający w ramach pomocy prawnej udzielanej Prokuraturze Okręgowej w G. wniósł o oddalenie skargi., Wojewódzki Sąd...