Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Gd 497/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-08

. B. korzystają z pomocy społecznej, na okoliczność czego powołała się na załączone do akt sprawy decyzje MOPS z dnia 21 października 2016r. oraz dwie decyzje z dnia 6...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6 grudnia 2016 r. przyznającą prawo do stypendium szkolnego K.B.,, 4. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 6...

II SA/Gd 459/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-27

pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej., W kwietniu 2015 r. wnioskodawca przeszedł operację usunięcia guza pnia mózgu, co wiąże się długotrwałą rehabilitacją...
. okoliczności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, korzystaniem z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych czy też innej pomocy publicznej...

II SA/Gd 460/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-27

dokumentów potwierdzających, że rodzina w związku z ich sytuacją rodzinną i materialną korzystała ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca...
2004 r. o pomocy społecznej., W toku postępowania przedłożono również dwa wypisy z treści orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki...

II SA/Bk 463/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-09-15

socjalnego i samotnego, utrzymującego się z renty inwalidzkiej i pomocy społecznej i żyjącego na obczyźnie, nie zachodzą szczególnie uzasadnione potrzeby warunkujące...
niepełnosprawności, mającej na utrzymaniu syna, utrzymującej się jedynie z renty inwalidzkiej i pomocy społecznej, a w dodatku żyjącej na obczyźnie, która chce powrócić...

II SA/Gd 470/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-08

i materialną korzystała ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej., W toku postępowania przedłożono również dwa...
wypisy z treści orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej z dnia 7 stycznia 2016 r. oraz z dnia 22 lutego 2016 r...

II SA/Rz 580/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-10

F. Ś. zmarł w domu pomocy społecznej w G. w 1991r., Z przepisu art. 118 ust. 1 i 2a u.s.r. jednoznacznie wynika, że przyznanie na własność działki może nastąpić...
. 1071 ze zm. - zwana dalej w skrócie k.p.a.) oraz art. 118 ust. 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. nr 50, poz. 219...

II SA/Rz 109/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-16

w województwie podkarpackim. Nigdy nie korzystali z pomocy społecznej. W tym stanie rzeczy Sąd podziela ocenę organów, że skarżący nie wykazali 'szczególnie uzasadnionej potrzeby...

II SA/Bk 237/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-06

kolejności wyjaśnił, że zwrócił się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w zakresie sytuacji rodzinnej skarżącego wraz z wykazaniem dochodu...
na jednego członka rodziny, do Urzędu Skarbowego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ł. o udzielenie informacji o dochodach dla wszystkich...

IV SA/Wa 1919/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-11

na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., nr 115, poz. 728) i art. 114 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji...
: P.p.s.a.) - jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...

II SA/Rz 509/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-09

. Uniemożliwienie jej uzyskania zgody na zmianę użytku na działce nr 876 spowoduje, iż nie będzie w stanie utrzymać rodziny i będzie zmuszona skorzystać z pomocy opieki społecznej...
utrzymania rodziny i zmuszeniu jej do skorzystania z pomocy opieki społecznej w razie nieuzyskania zgody na zmianę użytku na działce nr 876 w jawi się jako gołosłowna...
1   Następne >   +2   5