Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

VI SA/Wa 394/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zapewniono przewoźnikowi prawo do czynnego...

II OSK 1903/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

. Jeśli, tak jak w przypadku decyzji Wojewody Mazowieckiego, publiczne ogłoszenie obwieszczenia o wydaniu decyzji dokonywane jest w różnych miejscach i za pomocą różnych możliwości...
. 49 k.p.a. byłaby błędna. Przepis art. 49 k.p.a. tworzy pewną fikcję doręczenia i tym samym wszelkie jej przesłanki są tylko wynikiem umowy społecznej - konwenansu...

II SA/Bd 870/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-09

z zasadami współżycia społecznego byłoby nałożenie na Lasy obowiązku utrzymania pasów przeciwpożarowych przy torowiskach, skoro obecność tych torowisk w lasach nie wiąże...
radców pranych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). ...

I OSK 1766/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

zastąpić działanie organu, którego decyzja jest badana, to jednak może, a wręcz o ile wymaga tego stan sprawy powinien, gromadzić dowody, które będą pomocą w dokonaniu oceny...
, że w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu...

II SA/Kr 1578/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-24

prawnym i organizacjom społecznym nie zawsze przybierało formy przewidziane prawem, często było dokonywane bez zachowania jakiejkolwiek procedury i nie towarzyszyły mu żadne...