Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

III SA 1386/96 - Wyrok NSA z 1998-03-31

./ podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i art. 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7, po odliczeniu darowizn na cele, m.in. ochrony zdrowia i pomocy społecznej...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

, gdy na skutek uiszczenia podatku, podatnik miałby pozostawać bez środków do życia i korzystać z pomocy społecznej. Przez ważny interes podatnika należy również rozumieć nadzwyczajne...
pomocy ze strony Państwa, gdyż podatnik nie będzie w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych lub znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Organ...

I SA 50/94 - Wyrok NSA z 1995-03-16

Pojęcia 'przejąć' /'objąć'/ użyte w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1990 r. o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne...
, stanowi orzeczenie skierowane do osoby nie będącą stroną. Na podstawie wniosku złożonego 17 grudnia 1991 r. do Społecznej Komisji Rewindykacyjnej Niezależny Samorządny...

FPS 7/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

publicznych z woli państwa, realizującego określone cele gospodarcze. Pomoc ta ma swój wymiar społeczny i ekonomiczny, co jednak samo przez się nie może rodzić skutków...
organu odwoławczego wynika z nich, iż odbiorcami pomocy z budżetu państwa nie były banki lecz kredytobiorcy. Środki przyznane na dopłaty do odsetek od tego rodzaju kredytów...

III ARN 39/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-06-23

(...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości...
., Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie (...) odrzucił skargę. W uzasadnieniu postępowania stwierdził, że udzielenie pomocy...

III SA 1087/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

jego egzystencji. Za ważny należałoby tu uznać interes podatnika, który nie może zostać zaspokojony bez pomocy ze strony organów podatkowych. Uzasadniać to mogą sytuacje...
w aspekcie społecznym. Istotą ulgi polegającej na zaniechaniu poboru zobowiązania podatkowego jest rezygnacja z części dochodów przez budżet państwa. Udzielenie ulgi...

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

, w której jako działalność tę określa się zaspokajanie potrzeb gospodarczych człowieka, za pomocą użytecznych dóbr materialnych i usług, dokonywane w wymiarze społecznym, a nie jednostkowym...
wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli wymagają tego potrzeby społeczne'., Ustawą z dnia 6 listopada 1992 r. /Dz.U. nr 100 poz. 499 ze zm...