Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

III SA/Wr 234/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-21

oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 7 Konstytucji...
ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4 ust. 4 tejże ustawy ustawodawca zastrzega, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu...

II SA/Bd 1384/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-22

sierpnia 2010 r., na podstawie art. 54 ust. 1 , 2 i 2 a , art. 57, art. 59 ust. 1 i 2 , art. 65, art. 152 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...
. 1071 z póżn. zm.), dalej powoływany jako: kpa, odmówił skierowania skarżącej do Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku [...] w [...], ul. [...]., Powyższe...

I SA/Bd 184/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-15

. rozlicza podatek łącznie z jednostkami organizacyjnymi. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej (dalej: 'DPS'), powołany w celu realizacji zadań własnych o charakterze...
takiej działalności, w przeciwieństwie do zasad działania DPS, zawarte zostały w rozdziale 3 ustawy o pomocy społecznej). Wartość świadczonych usług opiekuńczych wykazywana...

I OW 122/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-20

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta G. a Prezydentem Miasta E. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie P. P. do domu pomocy społecznej...
przywoływanej jako 'P.p.s.a.' oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego...

II SA/Bd 1179/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

, zarzucając naruszenie przepisów art. 21 pkt 5 i 9 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) - zwanej dalej...
o pomocy społecznej, poddając tę komórkę, stosownie do § 6 ust. 1 statutu zwierzchnictwu dyrektora Centrum kierującego jego działalnością., Przedmiotową uchwałę doręczono...

I OW 30/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-23

pomocy społecznej postanawia: wskazać Prezydenta Miasta Lubin jako organ właściwy w sprawie. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, działając z upoważnienia...
Miasta Lubina w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...

I SA/Bd 811/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-08

interpretacji indywidualnej P. M. podał, że Dom Pomocy Społecznej w S. jest jednostką budżetową Powiatu, która realizuje ustawowe, wynikające z przepisów art. 4 ust. 1 pkt 3...
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym i art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadania powiatu z zakresu opieki społecznej...

IV SA/Wr 671/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

Miejskiej L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego...
zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania I. stwierdza wydanie aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa; II. stwierdza, że zaskarżony akt...

IV SA/Wr 756/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy...
naruszenie art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej w zw. z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zm...

II SA/Op 323/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-12-29

sprawy ze skargi A. G. na Ośrodek Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę. Pismem z 31 maja 2022 r...
. wniesionym bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, oznaczonym jako: 'odwołanie/skarga' 'na decyzję o umieszczeniu na pobyt w Domu Pomocy Społecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100