Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GW 95/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-02

., Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach przekazał wniosek szpitala zgodnie z właściwością do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Następnie...
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przekazał wniosek do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, uzasadniając swoje stanowisko art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia...

III SA/Kr 741/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-26

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...]2017 r...
jej również pod znanym adresem zamieszkania ul. S w K. Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy społecznej wywiad środowiskowy przeprowadza się celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej...

IV SA/Wr 601/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-15

. z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...]. Decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] maja 2013 r...
. skarżąca wniosła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. o opłacenie składek ZUS. W kolejnym piśmie z dnia 7 maja 2013 r., w związku z wezwaniem organu...

III SA/Kr 780/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-11

. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
i rodzin, a więc ustalenia okoliczności, o których mowa w art.8 i art. 12 ustawy o pomocy społecznej - przeprowadza się wywiad środowiskowy. Jednakże wywiadu...

III SA/Kr 1045/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-25

. Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu...
się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych...

VIII SA/Wa 38/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

brutto [...] zł miesięcznie., Organ wskazał następnie, że kryterium dochodowe oraz sposób liczenia dochodu wykorzystywane dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej...
, określone zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych...

III SA/Gd 596/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-10

. Wnioskiem z dnia 2 lipca 2015 r. M. T. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr [...] w G. o opłacanie ze środków publicznych składek na ubezpieczenie...
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku...

III SA/Kr 1146/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-13

r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] 2017 r...
, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, W odwołaniu od ww. decyzji Szpital powołał się na orzecznictwo sądowe, z którego wynika teza...

VIII SA/Wa 39/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1508) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia...
17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r., poz. 1358). Organ ustalił, iż łącznie dochód...

II SA/Ol 342/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-14

akt sprawy wynika, że w kwietniu 2010 r. J. W. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym., Decyzją z dnia 21 czerwca...
zostało zawieszone. Organ wskazał na mający zastosowanie, w sprawie przepis art. 12 ustawy o pomocy społecznej mówiący o tym, że w przypadku dysproporcji między...
1   Następne >   +2   +5   +10   62