Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II GW 95/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-02

., Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach przekazał wniosek szpitala zgodnie z właściwością do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Następnie...
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przekazał wniosek do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, uzasadniając swoje stanowisko art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia...

III SA/Kr 741/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-26

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...]2017 r...
jej również pod znanym adresem zamieszkania ul. S w K. Zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy społecznej wywiad środowiskowy przeprowadza się celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej...

IV SA/Wr 601/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-15

. z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...]. Decyzja ta utrzymała w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia [...] maja 2013 r...
. skarżąca wniosła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. o opłacenie składek ZUS. W kolejnym piśmie z dnia 7 maja 2013 r., w związku z wezwaniem organu...

III SA/Kr 780/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-11

. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...
i rodzin, a więc ustalenia okoliczności, o których mowa w art.8 i art. 12 ustawy o pomocy społecznej - przeprowadza się wywiad środowiskowy. Jednakże wywiadu...

III SA/Kr 1045/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-25

. Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu...
się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych...

VIII SA/Wa 38/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

brutto [...] zł miesięcznie., Organ wskazał następnie, że kryterium dochodowe oraz sposób liczenia dochodu wykorzystywane dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej...
, określone zostały w ustawie z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych...

III SA/Gd 596/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-11-10

. Wnioskiem z dnia 2 lipca 2015 r. M. T. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr [...] w G. o opłacanie ze środków publicznych składek na ubezpieczenie...
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku...

III SA/Kr 1146/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-13

r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] 2017 r...
, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, W odwołaniu od ww. decyzji Szpital powołał się na orzecznictwo sądowe, z którego wynika teza...

III SA/Wr 88/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-01-04

źródeł oraz nie pobiera zasiłku z pomocy społecznej. Strona jest mężatką, prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, według informacji strony Jej potrzeby egzystencjonalne...
lub dochody te nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, to kwalifikuje się ona do objęcia najszerszym z możliwych spektrum form pomocy społecznej. Zdaniem...

VIII SA/Wa 39/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 1508) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia...
17.07.2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2018 r., poz. 1358). Organ ustalił, iż łącznie dochód...
1   Następne >   +2   +5   +10   65