Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

FSK 1639/04 - Wyrok NSA z 2005-04-07

fundacji 'B.' jako cel działalności nie została wymieniona ani działalność oświatowa ani pomoc społeczna. Wymienione w par. 7 pkt 3 Statutu jako jeden z celów 'B...
działalności statutowej., Fundacja prowadzi swoją działalność także w oparciu o pomoc społeczną. Powołując się na pisma Ministerstwa Finansów skarżąca podniosła...

SA/Wr 139/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną, ochronę środowiska i zabytków., Powyższa analogia w pojęciu celów społecznie użytecznych...
przez tę organizację winny polegać na spełnieniu zadań w sferze ochrony zdrowia społeczeństwa, nauki, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, opieki i pomocy społecznej oraz ochrony...

OPS 3/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-03

, że świadczenia te pełnią zarówno funkcję swoistej rekompensaty dla poszkodowanych za krzywdy i szkody wyrządzone im przez hitlerowskie Niemcy, jak i swego rodzaju pomocy społecznej...
Fundacja 'Polsko-Niemieckie Pojednanie', pochodzą od państwa niemieckiego, a więc są funduszami publicznymi. Celem wypłacanych świadczeń jest pomoc społeczna, a więc dziedzina...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

i sportu, ochrony środowiska, charytatywne, kultu religijnego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Wymienione cele...
i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego., W świetle...

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej...
dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów...

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków., Ustawa nie pozwala jednak zaliczyć fundacji do organizacji społecznych...
Skoro Fundacja nie dysponowała żadnym prawem do nieruchomości, a nie posiada statutu organizacji społecznej nie mogła występować w niniejszej sprawie jako strona...

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

organizacyjna kreowana przez obywateli jako organizacja społeczna, lecz powstaje w wyniku złożenia odpowiedniego oświadczenia woli osoby fizycznej wyrażonej w formie...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...

III ZP 44/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-03-31

Polskiej celów społecznie i gospodarczo użytecznych, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna...
1. Na ostateczne rozstrzygnięcie organów Fundacji 'Polsko-Niemieckie Pojednanie' w przedmiocie pomocy finansowej za represje doznane ze strony okupanta hitlerowskiego...

III ARN 93/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. Wykładnia gramatyczna tego przepisu wykazuje, że jakkolwiek...
darowizny na cele społecznie użyteczne, w tym również na rzecz organizacji społecznych i fundacji. Ustawa zaś z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. nr 21 poz. 97...

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej...
medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej osób...
1   Następne >   3