Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II SA/Ka 2373/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-03

Dla otrzymania przez cudzoziemca świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego nie wystarczy spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek z art. 32 ust. 1...
ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./. Niezależnie bowiem od warunku nieprzekraczania tzw. kryterium dochodowego, uregulowanego...

II SA/Kr 876/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-26

Przepis art. 2b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm./ nie ma zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń...
, art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. odmówił przyznania Wiktorii W.-C. pomocy...

III SA/Lu 392/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-01-21

odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728...
. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że wnioskodawczyni, podlegająca wraz z rodziną ochronie uzupełniającej na terenie...

IV SA/Wa 2180/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

, że - zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.)- pomocy integracyjnej udziela się na wniosek złożony...
decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy; podniósł również, że - ze względu na dyspozycję art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który nakazuje w postępowaniu w sprawie...

V SA/Wa 934/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

, iż w dniu [...] sierpnia 2009r. do Centrum wpłynęła dokumentacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., powstała w wyniku realizacji programu przez cudzoziemców...
uznaniową, przesłanki jej wydania są ściśle określone przepisami ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. nr 115, poz. 728 z późn.zm.). Jednym z powodów...

V SA/Wa 833/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-17

prawnej decyzji przywołano art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie...
społecznej, w którym wskazano przesłanki wyłączające możliwość udzielenia wnioskowanej pomocy. W ocenie organu, wobec tego, iż z akt sprawy wynika, że wnioskujący...

V SA/Wa 1187/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm...
wysokości dochodu cudzoziemki dokonane zostały z naruszeniem art. 65 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 8 ustawy o pomocy społecznej., Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy...

V SA/Wa 1169/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-27

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym odmawia się udzielenia pomocy w przypadku...
przez Prezydenta m.st. [...] stan faktyczny sprawy oraz przywołał treść art. 95 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w którym wskazano przesłanki wyłączające możliwość udzielenia...

V SA/Wa 725/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), odmawia się udzielenia pomocy w przypadku, gdy cudzoziemiec został skazany...
o udzielenie wnioskowanej pomocy, dlatego też wbrew twierdzeniom organu I instancji, nie może mieć tutaj zastosowania art. 95 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej...

IV SA/Wa 437/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.), pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem...
. Skarżący zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 91 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 16 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
1   Następne >   +2   +5   +10   100