Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

IV SA/Wr 428/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-18

Praca na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może być uznana za staż pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy...
we właściwości gminy. Natomiast zadania gminy m.in. z pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, realizowane sa przez podmioty (jednostki organizacyjne...

II SA/Gl 854/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-23

ośrodka pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze; 2) zasądza od organu na rzecz strony skarżącej kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt...
[...] oraz włączenia go w strukturę Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Z. i wskazała jego siedzibę przy ul. [...] w Z. (§ 1 i 2). Postanowiła również o wejściu w życie...

I OSK 1247/23 - Wyrok NSA z 2023-10-20

. nr NPII.4131.1.775.2022 w przedmiocie zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M.., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Rozstrzygnięciem...

III SA/Gl 899/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-26

Wojewody Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. nr [...] w przedmiocie zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M...
r. nr [...] w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. G. M. jako sprzecznego z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r...

III SA/Gl 890/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-26

Wojewody Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. nr [...] w przedmiocie zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. oddala...
. nr [...] w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. G. M. jako sprzecznego z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

III SA/Łd 449/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-03

Rady Miejskiej w Łodzi nr LXVII/1722/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone...

I OSK 1961/16 - Wyrok NSA z 2018-06-15

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz...
Społecznej w K., w szczególności w zakresie oceny kwalifikacji osoby kierującej Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. - [...]. Na podstawie zebranej dokumentacji ustalono...

III SA/Łd 236/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-09

Miejskiej w Łodzi nr LXII/1612/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze 2. zasądza...

IV SA/Gl 33/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

[...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie prowadzenia domu pomocy społecznej oddala skargę. Wojewoda [...], po wszczęciu postępowania...
-prawnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w M., jako niezgodnej z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie...

II SA/Go 206/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-28

na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. - określanej dalej jako u.p.s.) oraz rozporządzenia Ministra...
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61. poz. 543 ze zm. - określanego dalej jako rozporządzenie z 2005...
1   Następne >   +2   +5   +10   100