Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 174/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko...
, uwzględniając zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes obywateli., Powołując się na tą podstawę kasacyjną, strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku...

II OSK 250/09 - Wyrok NSA z 2010-03-18

społecznego., W uzasadnieniu wyroku uwzględniającego skargę G.B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [...] czerwca 2008 r., Wojewódzki Sąd...
prawna nie uzasadnia wszczęcia postępowania wznowieniowego ani stwierdzenia nieważności decyzji, wówczas organ obowiązany jest rozstrzygnąć, czy interes społeczny lub słuszny...

II OSK 2257/12 - Wyrok NSA z 2014-02-20

[...] kwietnia 2008 r. i zasądził na rzecz pełnomocnika skarżącego koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach...
i prowadzi do tego ocena czy wnioskodawca ma ku temu słuszny interes lub, że istnieje w tym względzie interes społeczny. Podkreślił, że postępowanie to nie służy...

II OSK 1138/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Mazowiecki prawidłowo wskazał, że nie jest możliwe wyjaśnienie wyżej opisanych rozbieżności i wątpliwości z pomocą urzędowych dokumentów I. (wobec ich braku) i odmówił...
ustawy) oraz przepisów rozporządzenia z dnia 7 lutego 1939 r. Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw...

II OSK 1165/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Ministra, Wojewoda Mazowiecki prawidłowo wskazał, że nie jest możliwe wyjaśnienie wyżej opisanych rozbieżności i wątpliwości z pomocą urzędowych dokumentów izraelskich (wobec...
rozporządzenia z dnia 7 lutego 1939 r. Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Skarbu...

II OSK 55/09 - Wyrok NSA z 2010-01-15

społeczny, gdyż skarżąca nie posiada obywatelstwa polskiego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż zaskarżona decyzja nie jest zgodna z przepisami prawa...
wznowieniowego ani postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji organ obowiązany jest rozstrzygnąć, czy interes społeczny lub słuszny interes strony może przemawiać...

II OSK 1163/22 - Wyrok NSA z 2023-10-24

administracji publicznej za pomocą innych środków dowodowych (art. 75 § 1 k.p.a.)'., Stanowisko to zostało wyrażone w oparciu o treść poprzednio obowiązującej ustawy...
działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą...

IV SAB/Wa 93/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

nr [...]. Da nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w [...] księga wieczysta nr [...]. Za pomocą internetowej przeglądarki systemu Elektronicznego Ksiąg...
, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Obowiązek ten tyczy się również ustalenia kręgu osób będących stronami w postępowaniu, jak i ustalenia...

II OSK 828/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

społecznym i zawodowym, niewątpliwie zasadne jest stosowanie analogicznego rozwiązania jak przy utracie obywatelstwa przez męża i ojca na żonę i dzieci do 18 roku życia...

II OSK 2067/10 - Wyrok NSA z 2012-02-01

pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349, ze zm.)., W skardze kasacyjnej wniesionej od powyższego wyroku Minister Spraw...
i do wpisu na volkslistę, zwłaszcza gdy się zważy na pochodzenie społeczne rodziny K. w kontekście prawodawstwa niemieckiego dotyczącego tej kwestii. Także z uwagi...
1   Następne >   2