Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 899/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-26

Wojewody Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. nr [...] w przedmiocie zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M...
r. nr [...] w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. G. M. jako sprzecznego z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r...

III SA/Gl 890/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-26

Wojewody Śląskiego z dnia 20 września 2022 r. nr [...] w przedmiocie zarządzenia w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. oddala...
. nr [...] w sprawie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. G. M. jako sprzecznego z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...

IV SA/Wr 105/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt ojca - B. T. w Domu Pomocy Społecznej uchyla...
decyzji z dnia [...] lutego 2015r., nr [...] w sprawie ustalenia odpłatności w/w za pobyt ojca - B. T. w Domu Pomocy Społecznej '[...]' w B. oraz decyzji ją zmieniającej...

I OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wójtem Gminy K. a Burmistrzem S. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu M. K. do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać...
Burmistrza S. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Pismem z dnia [...] grudnia 2007 r. Kierownik Działu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T...

I OSK 1132/15 - Wyrok NSA z 2018-10-12

poniesionych zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązanie do jej zwrotu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zobowiązania...

I SA/Wa 2371/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
. nr [...] w sprawie o stałe cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie pod nazwą '[...]' - utrzymał w mocy...

II SA/Go 206/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-28

na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. - określanej dalej jako u.p.s.) oraz rozporządzenia Ministra...
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61. poz. 543 ze zm. - określanego dalej jako rozporządzenie z 2005...

I OW 48/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-15

o przeniesienie całkowicie ubezwłasnowolnionego H. Ś. z Domu Pomocy Społecznej w J. do Domu Pomocy Społecznej w M. postanawia: wskazać Wójta Gminy R. jako organ właściwy...
. z Domu Pomocy Społecznej w J. do Domu Pomocy Społecznej w M., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że całkowicie ubezwłasnowolniony H. Ś. został skierowany do Domu Pomocy...

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta B.-B. a Prezydentem Miasta M. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej...
oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K. postanawia wskazać Prezydenta Miasta M. jako organ właściwy do załatwienia...

I OSK 2481/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej, w punkcie 1. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100