Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1187/16 - Wyrok NSA z 2016-08-17

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2014 r., poz. 782; dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej). Powołując się na kolejne przepisy...
Wójtowi Gminy [..] bezczynność oraz naruszenie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 i art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Domagał się zobowiązania Wójta...

II SAB/Lu 43/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-05-20

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm. dalej powoływanej jako ustawa o dostępie...
udostępnienia dokumentu prywatnego, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej, ponieważ w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty...

II SAB/Wa 841/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

jego żądania nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782...
mogą zawierać regulacje odmawiające dokumentowi, nawet wytworzonemu przez organ władzy publicznej, cechy informacji publicznej podlegającej udostępnieniu. Sama ustawa o dostępie...

II SA/Wa 1406/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Przedsięwzięcie pod nazwą...
informacji publicznej, w rozumieniu art. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., obecnie...

II SAB/Wa 162/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-26

dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z [...] stycznia 2014 r. 1. zobowiązuje Prezydenta [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. Z. z dnia [...] stycznia...
. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP, o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii wszystkich operatów szacunkowych lokali mieszkalnych...

IV SAB/Gl 138/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-25

art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
., W uzasadnieniu skargi skarżąca wyjaśniła, że w dniu 4 kwietnia 2017r. skierowała do Sądu Okręgowego w K. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosek o udostępnienie...

II SAB/Wa 159/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

z dnia [...] kwietnia 2010 r., złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej, w którym zwrócił się o udostępnienie mu odpisu kompletu dokumentów z doraźnej kontroli...
na złożony przez niego wniosek z dnia [...] kwietnia 2010 r. - poinformował, że żądana przez niego informacja nie podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej...

I OSK 1510/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

oparli na art. 4 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na wezwanie Spółka, w piśmie...
na wniosek z dnia [...] października 2011 r. w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SA/Wa 2257/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-10

2001 r.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w dniu [...] czerwca 2011 r. złożył do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek...
. zm.) w zw. z art. 5 § 2 pkt 3 i 4 Kpa, w zw. z art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w dniu [...] sierpnia 2011 r...

I OSK 39/17 - Wyrok NSA z 2017-05-19

, Terenowego w Gorzowie Wlkp. Zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 5 ust 2 ustawy z dnia 9 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym przepisy tej ustawy 'nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100