Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

go dotyczące. Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji...
, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...

VI SA/Wa 1161/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-22

. Skarżąca spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o podjęciu negocjacji z prywatnym inwestorem, dotyczących warunków i sposobu przeprowadzania transakcji...
skarżąca potwierdziła wagę tej informacji, uznając, że podanie do publicznej wiadomości pełnych informacji o drugiej stronie negocjacji mogło naruszyć jej słuszny interes...

VI SA/Wa 1529/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

do znajomości i przestrzegania przepisów prawa, w tym podstawowej zasady przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi zapewniającej równy dostęp do informacji...
nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów...

VI SAB/Wa 63/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-22

zaskarżenia, należy mieć na względzie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która kształtuje prawo...
do informacji publicznej, a także określa zasady i tryb jej udostępniania. Kognicja sądów administracyjnych do rozpoznania skarg na bezczynność w takich sprawach wynika...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi zapewniających równy dostęp do informacji wszystkim...
, gdyż została podjęta jednocześnie z decyzją o sprzedaży akcji Spółki przez Z. S., mającą również dostęp do tej informacji. W konkluzji podniesiono, iż decyzja o zakupie...

VI SA/Wa 1508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze...
finansowymi - poprzez błędne przyjęcie, że przypisany skarżącemu czyn zaistniał, gdy informacja była przez skarżącego posiadana w ramach dostępu do informacji poufnej z racji...

VI SA/Wa 1064/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

), mając wiedzę na temat zamiam nabywania akcji wymienionych spółek przez O. oraz D.., Komisja podkreśliła, że Skarżący, mając dostęp do informacji o rekomendowanych o cenach...
inwestycyjnych., Komisja uznała za zasadne doprecyzowanie występującej w niniejszej sprawie informacji poufnej tak, aby w czytelny sposób wskazać m.in. kiedy Skarżący mógł mieć dostęp...

II GSK 612/10 - Wyrok NSA z 2011-06-09

/Wa 160/08 (dostęp do informacji publicznej). NSA w pełni respektuje zasadę mocy wiążącej orzeczeń sądowych, jaka wynika z treści powołanego art. 170 p.p.s.a. Zgodnie...
obowiązkiem ustalenia, czy w zakresie informacji ujawnionych przez Spółkę w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji istnieje uzasadnione podejrzenie...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

publicznego i tym samym zapewniającego inwestorom dostęp do informacji o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na rynkową wycenę papierów wartościowych...
tych informacji stanowi jeden z 'kosztów' uzyskania przez emitentów dostępu do źródeł finansowania na rynku publicznym., Za bezzasadne Sąd również uznał stanowisko strony skarżącej...

VI SA/Wa 2640/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-11

dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej, dlatego też całość infrastruktury rynku kapitałowego powinna służyć urzeczywistnieniu tej zasady poprzez zapewnienie...
ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie, nie przekazując Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany ani do publicznej wiadomości informacji poufnej o:, a) rozpoczęciu w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   28