Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Gl 861/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-05

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) poprzez błędne zastosowanie przesłanki tajemnicy przedsiębiorcy stwierdzonej w innym postępowaniu...
z tego wyroku przedmiotem wniosku strony złożonym w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej był dostęp do aktualizacji mapy wyrobiska górniczego przedłożonej...

II SA/Rz 739/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-23

2017 r. skarżący dowiedział się w dniu 6 września 2017 r. odbierając komplet dokumentów w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017...
do informacji publicznej dotyczącym projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej w utworach paleogeńskich na działce 58/17 w miejscowości B., gmina [...], powiat...

II GSK 2591/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

zapewniających dostęp do informacji publicznej i środowiskowej. Organ uznał, że udział Stowarzyszenia w postępowaniu nie może być celem samym w sobie. Jest to instytucja prawna...
udziału w postępowaniu na prawach strony, nie zaś poprzez akcje uświadamiające, organizacje spotkań lub też dostęp do akt postępowania uzyskany na podstawie ustaw...

VI SA/Wa 2920/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

, organizacje spotkań lub też dostęp do akt postępowania uzyskany na podstawie ustaw zapewniających dostęp do informacji publicznej i środowiskowej. Organ zatem uznał, że udział...
prawidłowym., Odnosząc się do zarzutów postawionych w zażaleniu organ stwierdził, że zgodnie z art. 31 § 1 i 2 k.p.a., organ administracji publicznej postanawia...

II GSK 136/19 - Wyrok NSA z 2019-05-31

decyzję oraz jej przedmiocie, powołując ją we wniosku z [...] sierpnia 2017r. o dostępie do informacji publicznej dotyczącym projektu robót geologicznych na wykonanie...
z [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej. Sąd podzielił stanowisko orzecznictwa, że zwrot 'strona dowiedziała się o decyzji' nie oznacza, iż jest konieczne...

VI SA/Wa 1216/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

jak i stowarzyszenie po wykazaniu interesu prawnego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 z późn. zm...
.) mają zagwarantowany dostęp do informacji o środowisku i działaniach administracji publicznej, a więc w ocenie Ministra Środowiska nie jest to argument przemawiający za udziałem...

VI SA/Wa 113/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-05

w ich egzekwowaniu, a ponadto art. 3 ust. 1 pkt 2 i kolejnych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
. Podanie do publicznej wiadomości faktu wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia koncesji, zostało zrealizowane również przez zamieszczenie informacji na stronie...

VI SA/Wa 2458/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

Województwa [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Pismem z [...] sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie wniosło odwołanie od decyzji, z [...] sierpnia 2012 r...
, a więc bez zastosowania przepisów art. 29 - 45 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

VI SA/Wa 1016/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-05

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Strona podniosła, iż po wejściu w życie wspomnianej ustawy organy muszą stosować wykładnię dynamiczną art. 73 k.p.a....
strona w każdym stadium postępowania ma prawo dostępu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Z kolei przed podjęciem decyzji organ administracji...

VI SA/Wa 3505/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

okoliczności faktycznych i prawnych związanych z uzyskaną w toku postępowania informacją dotyczącą zamiaru sprzedaży przez koncern R. swojej spółki zależnej - R...
. [...] , której zagranicznym oddziałem jest strona skarżąca, zwrócił się do spółki R. [...] S.A. [...] o uzupełnienie materiału dowodowego postępowania o informacje dotyczące...
1   Następne >   +2   +5   10