Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1979/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

do informacji publicznej w formie wstępu na obrady organów kolegialnych wybranych w wyborach powszechnych., Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z podstawowych praw...
z ust. 2 art. 61 Konstytucji RP prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...

II SA/Po 2686/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-01-27

Odwoławczego z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie : dostępu do informacji publicznej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198), odmówił udostępnienia C. J. informacji publicznej., W uzasadnieniu decyzji...

II SAB/Sz 17/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-04-21

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 156 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego., Wojewódzki...
. o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 156 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania administracyjnego., W niniejszej sprawie podstawową kwestią...

II SA/Po 2709/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-02-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznych; o d d a l a s k a r g ę /-/L.Drewniak-Żaba /-/M.Hrycaj...
1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198...

II SA/Po 2621/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-17

Odwoławczego dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy S. z dnia...
kpa w zw. z art. 1 ust. 2 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 112/01/ 1198), utrzymał w mocy decyzję z dnia...

III OSK 2506/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-29

karnego, a nie ustawa o dostępie do informacji publicznej. Prokurator wskazał również, że pouczał stronę, iż zgodnie z art. 156 Kodeksu postępowania karnego, akta...
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na skutek ich niezastosowania na skutek czego doszło do naruszenia prawa skarżącego dostępu do informacji publicznej;, 2) art. 145...

II SAB/Bd 63/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-04

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, dalej jako u.d.i.p.) informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz...
przez organ (starostę) działań z zakresu infrastruktury drogowej i dysponowania publicznymi środkami finansowymi na ten cel., Bezczynność w zakresie dostępu do informacji...

I OSK 2511/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-29

odwoławczego w sytuacji naruszenia podstawowych praw i wolności skarżącego, w szczególności prawa dostępu do informacji publicznej., Uzasadniając zarzuty skargi kasacyjnej...
oznaczonych jednostek oraz dotyczy uprawnień wynikających z przepisów prawa - realizacji zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP prawa dostępu do informacji publicznej...

III OSK 1363/21 - Wyrok NSA z 2022-07-07

RP. Jego realizacja następuje na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r...
wydanego przez Marszałka Sejmu., W dalszej kolejności Sąd uznał, że dostęp do informacji publicznej jest samoistnym, konstytucyjnym prawem podmiotowym. Jego ograniczenie...

III OSK 1425/21 - Wyrok NSA z 2022-10-21

jest wyłącznie wykonawcą zarządzenia wydanego przez Marszałka Sejmu., W dalszej kolejności Sąd uznał, że dostęp do informacji publicznej jest samoistnym, konstytucyjnym prawem...
, że przepisy kompetencyjne wskazujące na obowiązki Straży Marszałkowskiej nie mogą stanowić podstawy ograniczenia korzystania z dostępu do informacji publicznej w formie...
1   Następne >   +2   +5   +10   94