Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SO/Bd 21/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-12-17

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.)., Przyjdzie następnie zauważyć, że art. 55 § 1 P.p.s.a., w oparciu o który został...
były informacją publiczną oraz czy adresat wniosku o udzielenie tych informacji zobowiązany był do rozpoznania wniosku stosownie do przepisów ustawy o dostępie...

I SAB/Wa 75/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

się natomiast do Ministra z wnioskami w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i otrzymywała stosowne...
o dostępie do informacji publicznej), jak również nie przedłożyła dokumentów potwierdzających jej interes prawny w tym postępowaniu., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd...

IV SA/Wa 1105/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-12

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 118)., Również w skardze J. N. powtórzyła, iż od Ministra we wniosku z dnia 20 lipca...
2001 r. o dostępie do informacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)., W odpowiedzi na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniósł o jej oddalenie podnosząc, że nie znalazł...

I OZ 173/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-19

Zażalenie N. W. na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku z dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Bk 26/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi N. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa postanawia: oddalić zażalenie

I SA/Wa 547/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

należy, że dane osobowe takie jak imię, nazwisko, wiek, wykonywany zawód stanowią sferę prywatności, o jakiej mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198). Jednak zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) przetwarzanie danych...

II SA/Łd 1455/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-27

przy tym o istnieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z której wynika, że akta postępowania administracyjnego stanowią informację publiczna...
, że przed organem administracji publicznej nie toczy się postępowanie, którego wnioskodawca byłby stroną, w związku z czym nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca...

IV SA/Wa 515/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-02

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do, 1, informacji publicznej. Wskazując na powyższe uchybienia Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał jednocześnie...
, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżąca sprecyzowała, iż jej wniosek obejmował żądanie udzielenia pełnej informacji w sprawie przejęcia spornej nieruchomości...

I OZ 524/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

skutecznie skontaktować się z Sądem. Dopiero na trzy dni przed napisaniem przedmiotowego wniosku, opatrzonego datą 21 lutego 2014 r., uzyskał informację, że uzasadnienie...
w Warszawie, gdzie uzyskał informację o uchybieniu terminowi na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 7...

II SA/Łd 289/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-28

oraz B.Ł. rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy;, - informacji, kiedy zaciągnął kredyt, w jakiej instytucji, w jakim celu, na jakich warunkach, w jakiej...
w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 roku, Nr 61, poz. 284 ze zm.). Wskazać jednak należy, iż prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego...

I SAB/Wa 302/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

do powyższej informacji wskazał na zamieszczony w zasobach internetowych nekrolog S. L. Przekazał również ustalenia dotyczące żony i dzieci strony postępowania wraz z adresami...
ich ustalenia i pozyskania we właściwych archiwach bądź instytucjach USA) informacji, czy urodzony [...] września 1920 r. w [...] S. L. żyje, ewentualnie informacji...
1   Następne >   +2   6