Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-11

. nr [...] w przedmiocie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach 'tajne', 'poufne' oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej...
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 'tajne', 'poufne'., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, W dniu [...] maja 2018 r...

II SA/Rz 630/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-19

Niejawnych Komendy Wojewódzkiej poświadczenie bezpieczeństwa nr [...] związane z dostępem do informacji niejawnych z mocą obowiązującą do dnia [...].12.2007 r., przedłużone...
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne'. Z wykazu wynikało, iż uprawnienia związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą...

I OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

się jedynie wówczas, gdy sąd uchyli lub stwierdzi nieważność decyzji organów orzekających na podstawie ustawy o dostępie do informacji niejawnych. Podobny pogląd wyraził WSA...
i sprawiedliwej procedury, mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy jest to konieczne dla realizacji interesu publicznego, jakim jest ochrona informacji niejawnych (por. B...

II SA/Wa 1433/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

formalnych, tym samym przywracając osobie sprawdzanej dostęp do informacji niejawnych mimo istnienia owych wątpliwości. Byłoby to posunięcie wprost niezgodne z zasadami...
sprawy do ponownego rozpatrzenia nie podlega kontroli sądu administracyjnego - ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, na podstawie...

II SA/Wa 2089/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-24

[...] marca 2020 r. nr [...] o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 'TAJNE'/'POUFNE' wydaną wobec P. K...
informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.) uchylił decyzję Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w [...] z dnia...