Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SAB/Wr 143/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-08

przez Wydział dokumentów w oparciu o kryteria przez stronę wskazane, a w takim przypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie informacji publicznej uzyskanie informacji...
z art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uzyskanie informacji publicznej uzależnione jest od wskazania przez wnioskodawcę szczególnego interesu...

III SA/Gl 798/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

się, że kontrola społeczna może być realizowana przez obywateli w ramach dostępu do informacji publicznej, która jest także formą kontroli społecznej organów władzy...
, że jest ona fikcją, niemożliwą faktycznie do realizacji. Twierdzenie, iż realizowanie kontroli przez obywateli może odbywać się w ramach dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Ol 98/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-09

, a doprecyzowane pismem z dnia 29 maja 2013r., to żądanie o wydanie odpisów protokołów w trybie dostępu do informacji publicznej. Podał, że dołączony przez skarżącego...
2007 r., sygn. akt II SA/Wa 162/07, LEX nr 322803). Z powołanych uregulowań wynika, iż z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia...

I OZ 1573/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

organowi administracji publicznej celem nadania dalszego biegu. W tej sytuacji o zachowaniu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi decyduje data nadania skargi...
przez sąd bądź organ administracji w urzędzie pocztowym na adres właściwego organu administracji publicznej., Dalej Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że w niniejszej sprawie...

III SA/Gl 968/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-18

się do zagadnień prawa dostępu do informacji publicznej. Prawo obejmuje wszelkie posiadane przez organy sektora publicznego przejawy działań, faktów lub informacji - oraz wszelkie...
ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. WE 2003 seria L Nr 345, poz. 90 ze zm.)., W myśl art. 3 § 2 kontrola działalności administracji...

III OSK 174/21 - Wyrok NSA z 2021-03-02

wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego przejawu działania administracji publicznej. Co więcej przypomnieć należy, że przez podstawę kasacyjną należy rozumieć...

III SA/Łd 18/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-08

działu VIII k.p.a. i zadawała pytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. Pełnomocnik zarzucił, ze organy nie ustaliły...
o możliwości występowania przez nią z pytaniami w trybie ustawy dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej i ustalić ze skarżącą czy jej pytania...

II SA/Ol 226/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że żądanie skarżącego dotyczyło wydania odpisów protokołów w trybie dostępu do informacji publicznej...
, dlatego też organ zobowiązany był do odmowy udostępnienia informacji w procesowej formie decyzji administracyjnej, albo załatwić sprawę w inny przewidziany prawem...

IV SA/Po 664/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-02

sprawie można rozważyć ubieganie się o uzyskanie informacji dotyczącej wskazanych spraw w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej., Organ II Instancji...
sierpnia 2010 r., podpisany przez W. Ś. i K. B., o informację-potwierdzenie w trybie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

IV SA/Wr 168/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

. Jednakże tak szeroki dostęp do prawa pomocy w procedurze sądowo-administracyjnej wymaga szczególnie wnikliwej oceny pod kątem sposobu realizacji tego prawa przez skarżącego...
., Niewątpliwie prawo dostępu do sądu, będąc jednym z elementów konstytucyjnego prawa do sądu, stanowi podstawowe uprawnienie jednostki, którego respektowanie jest warunkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   13