Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...
, nie ma przy tym wpływu, podnoszony przez skarżącego fakt wydawanie przez prezesów sądów decyzji w oparciu m.in. o ustawę o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 16...

I SA/Sz 800/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

i Gliwicach (podano bez daty i sygnatury) zapadłe na gruncie ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 4), oraz powołał się ogólnie na poglądy NSA...
w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

I SA/Bd 243/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-29

realizacji Projektu jest bowiem usprawnienie procedur administracyjnych dla obywateli i zaspokajanie szeroko rozumianym potrzeb w zakresie dostępu do informacji...
. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza...

I FSK 2052/18 - Wyrok NSA z 2020-12-02

, że zasadniczym celem realizacji projektu jest usprawnienie procedur administracyjnych dla obywateli i zaspokajanie szeroko rozumianym potrzeb w zakresie dostępu do informacji...
, , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Sz 712/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

w sferze niezwiązanej z funkcją publiczną, zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji...
publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji...

I SA/Go 175/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-11

w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził...
m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika sądowego. Zdaniem tego sądu...

I SA/Sz 779/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-15

publiczną, zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Gliwicach stwierdził m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika...

I SA/Po 309/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-14

wymienionymi w rozporządzeniu MS, do których należą: 1) licytacje na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego; 2) sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi...
się prawem publicznym, albowiem z tego powodu nie są częścią administracji publicznej, w sytuacji w której działają w formie niezależnej działalności gospodarczej...

III SA/Wa 630/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113...
ustawy o dostępie do informacji publicznych. Wskazał, iż okoliczność, że udzielanie świadczeń publicznych odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej nie powoduje utraty...

III SA/Wa 1458/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-03

, regulacje związane z ochroną zdrowia, regulacje związane z dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, prawo podatkowe, regulacje...
relations polegają w szczególności na pozyskiwaniu informacji i budowaniu relacji pośród potencjalnych klientów S. z polskiego sektora publicznego (administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100