Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gd 514/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-20

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)., W dniu 2 lipca 2012 r. R wystąpiła do Burmistrza K. z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa...
za jedną sztukę płyty CD-R - jest sprzeczny z art. 15 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 2 sierpnia 2012 r...

III SA/Kr 367/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez wprowadzenie nieznanego tejże ustawie ograniczenia podmiotowego w udostępnianiu...
naruszający przepis art. 19 ust. 1 u.s.g., Z kolei z § 11 ust. 9 statutu wynika, że z jednej strony wprowadzono nieznaną ustawie o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 2436/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm., dalej: u.s.g.) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, dalej...
Burmistrza Ł. stanowiły podstawę ustalania kosztów dostępu do informacji publicznej, a ich skutki wykraczały poza sferę wewnętrzną i poza zakres spraw związanych z organizacją...

II SA/Po 688/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-10

Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zasad dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę W dniu 6 lipca 2016 r...
Nr [...] Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy S..' Zdaniem wnioskodawcy zarządzenie to jest sprzeczne...

IV SA/Wr 648/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-07

informacji publicznej. W podstawie prawnej zaskarżonego zarządzenia wskazano przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
w dostępie do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego, albowiem w ściśle określonych sytuacjach podmiot udostępniający jest uprawniony do ustalenia opłaty...

II SA/Ol 435/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-09-14

. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2019 r., poz.1429; aktualnie Dz.U. z 2022, poz.902) podjęła uchwałę Nr XIX/146/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gietrzwałd...
informacji publicznej dotyczących działalności gminy, w tym jej organów, jest wójt. Skarżący przytoczył treść art. 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

IV SA/Wr 171/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-08

publicznej, wydane z powołaniem art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm...
wysokości opłat związanych z udostępnieniem informacji publicznej z uwagi na naruszenie art. 15 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Po 1130/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-14

jako Wnioskodawczyni, Skarżąca) zwróciła się do Prezesa W. Izby Lekarskiej o udzielenie, w trybie dostępu do informacji publicznej, następujących informacji:, 1. czy wobec lek. B...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. - dalej w skrócie: 'u.d.i.p.') prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu właśnie ze względu...

IV SA/Wr 514/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-01-24

związanych z rozpatrywanymi wnioskami., Burmistrz zaakcentował, że bezpłatność w dostępie do informacji publicznej nie ma charakteru bezwzględnego, bowiem w ściśle określonych...
organu wykonawczego gminy., Należy dostrzec, że ustawodawca w art. 7 ust. 2 u.d.i.p. ustanowił zasadę bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Przewidziany w art. 15...

III SA/Kr 285/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-04

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (Dz.U. nr 112 póz. 1198 ze zm.), poprzez przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z powołanego...
ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w zakresie § 22 ust. 2 Załącznika nr 4 oraz § 24a ust. 5...
1   Następne >   +2   +5   +10   100