Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
zarzucił, powołując się na treść art. 7 oraz art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że delegacja art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje...

II SA/Lu 183/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-09

i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, z późń. zm.). Wyjaśnił, że na gruncie ustawy o dostępie...
do informacji publicznej obowiązuje zasada bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny...

III SA/Wr 418/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-07

. z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej; natomiast § 105 ust. 3 statutu w sposób istotny narusza art. 11 b ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym...
, art. 61 ust. 4 Konstytucji RP, a ponadto art. 8 ust. 2 i 3, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji...

IV SA/Gl 396/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-03

2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W rozwinięciu tego stanowiska organ...
w Urzędzie'. Zatem trudno jest jednoznacznie określić, czy na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej udostępniana jest każda informacja publiczna...

I OSK 662/16 - Wyrok NSA z 2016-07-06

: zarządzenie). W podstawie prawnej powyższego aktu wskazał art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782...
sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

III SA/Wr 18/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

w związku z art. 61 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi Wojewoda...
., Prawo dostępu do informacji publicznej wynika z kolei wprost z art. 61 Konstytucji RP. Ani art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnych, ani też przepisy ustawy...

II SA/Ol 1309/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

stycznia 2002r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) i zapisy te pozostają niezgodne z obowiązującą...
oraz art. 6, art. 18 ust. 2 i art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej taką informację publiczną w rozumieniu ustawy. Nadto stosownie do art. 12 ust. 2 u.d.i.p....

II SA/Op 413/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-26

publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu do tej informacji, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia...
zadań i odpowiedzialności w toku ustalania opłat odpowiadających dodatkowym kosztom udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu...

III OSK 3785/21 - Wyrok NSA z 2021-06-15

poddany będzie kognicji ustawy o dostępie do informacji publicznej włącznie z odmową udzielenia informacji w formie decyzji. Nie może budzić wątpliwości, że Rada dokonała...
, która nie może stanowić treści materii statutowej. Zgodnie z tym przepisem jeżeli wniosek radnego dotyczy dostępu do informacji publicznej i zachodzą podstawy do odmowy...

IV SA/Gl 882/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-18

informacji publicznej na wniosek - jako sprzecznej z art. 15 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198...
o dostępie do informacji publicznej, w szczególności przepis art. 15. Ustawa wprowadza zasadę bezpłatnego dostępu do informacji publicznej (art. 7), zastrzegając...
1   Następne >   +2   +5   +10   46