Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Ke 74/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-09-09

wskazanymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, w trybie unormowanym w k.p.a., który w art. 37 reguluje instytucję ponaglenia. Organ dodał, że ustawa o dostępie...
do informacji publicznej, która jest ustawą szczególną, regulującą w sposób kompleksowy kwestie związane z prawem dostępu do informacji publicznej, tego rodzaju środka...

II SA/Bk 538/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-05

w szczególności poprzez prawo dostępu do informacji publicznej wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz...
się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że z uprawnień przewidzianych...

II SA/Gl 565/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

w skardze zarzucił również, że modyfikację zasad dostępu do informacji publicznej, normowanych ustawą z dnia [...] r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
, jednakże nie jest powtórzeniem ani modyfikacją jego treści. § 33 regulaminu nie modyfikuje zasad dostępu do informacji publicznej a z jego brzmienia nie wynika...

II SAB/Bk 87/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-09

kilkukrotnie do Starosty o wydanie mu w trybie dostępu do informacji publicznej uchwały tej Spółki z dnia [...] lutego 2016 r., która to uchwała była mu przesyłana...
wnioskami o udostępnienie informacji publicznej: z dnia 1 kwietnia 2016 r., z dnia 17 maja 2016 r. oraz z dnia 24 maja 2016 r. S. D. zwracał się do Starosty M. o wydanie...

II SA/Gl 585/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-07

uzyskania wglądu do interesującej ich dokumentacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 198 ze zm., zwanej dalej...
ustawą o dostępie do informacji publicznej)., W skardze na powyższe postanowienie SKO w B. do sądu administracyjnego L. i D. małżonkowie T. zarzucili, iż zostało ono wydane...

II OSK 1838/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

rozstrzygnięciu sprzeczność z art.18 ust.1 i art.91 ust.1 u.s.g. oraz art.3 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
odpowiednich dokumentów (art.15 ust.1 w zw. z art.18 ust.1 u.s.g.)., Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala uzyskiwać wgląd do wszystkich dokumentów...

II SA/Sz 326/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-05-27

, skarżący uzyskali od Gminy pismo z 19 stycznia 2022 r. w drodze ustawy o dostępie do informacji publicznej, że ich działka znajduje się na terenie aglomeracji. Okoliczność...
zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu...

II SA/Ke 854/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-17

., Jeszcze przed podjęciem w/w uchwały, na wniosek M.K. z dnia 2 lutego 2015 r. złożony na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wójt Gminy w piśmie...
uchwały, Prezes ZUK Sp. z o.o. potwierdził informację, że spółka ta nie posiada wymaganego ustawowo zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe...

II SA/Kr 1369/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-04

określonych dokumentów - w trybie dostępu do informacji publicznej - dokumenty te zostaną udostępnione zainteresowanemu niezależnie od tego, czy zostały one załączone...
, takie jak przedsiębiorcy, zakłady opieki zdrowotnej instytucje użyteczności publicznej, szkoły i inne., W ocenie strony skarżącej uzasadnienie dla wprowadzenia w Gminie Nowy...

II SAB/Ke 23/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-23

informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, miedzy innymi co do tego, czy zgłoszona była do remontu stacja pompowni w Zajezierzu...
w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej. Kodeks postępowania administracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   98