Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SAB/Wa 17/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-25

ustawy o dostępie do informacji publicznej, właściwą formą załatwienia wniosku jest pismo informujące o niemożności udzielenia żądanej informacji., Ustawa o dostępie...
określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Powołane powyżej przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta...

II SAB/Go 38/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-04

., 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1764, dalej powoływana jako u.d.i.p....
, nie jest on zobowiązany ani do udostępnia żądanej informacji, ani do wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia. Prawo dostępu do informacji publicznej oznacza bowiem dostęp...

II OSK 750/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

w zakresie wykonywania zadań władzy publicznej (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002r...
powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm., zwana dalej ustawą...

IV SAB/Wr 507/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-13

, a nie osoba, która działała w jego imieniu. Brak wskazania w ustawie o dostępie do informacji publicznej jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku o udostępnienie informacji...
ma prawo kwestionować zgodność z prawem działania organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Rozstrzygana sprawa nie dotyczy oczywiście kwestii związanych...

VI SA/Wa 1981/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

publicznej' (zob.: P. M. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej, Rozdział IV, Pytanie 23, Lex 2014)., Tak więc ww. rozwiązanie - chroniące dane osobowe - może mieć...
zastosowanie w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, jak również w sytuacji, o której mowa 73 § 1b k.p.a.; jak już była mowa wniosek strony...

II OSK 872/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)., Odnosząc się do argumentów, że istota sprawy dotyczy dostępu do informacji publicznej stwierdzić należy, że wniosek strony...
nie był rozpoznawany przez organ w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotem skargi jest postanowienie wydane na podstawie art. 74 § 2 k.p.a., a zatem Sąd...

II OSK 812/05 - Wyrok NSA z 2006-05-11

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, natomiast stanowią dokumenty prywatne, o których mowa w art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego. Informacją...
prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 5 ust. 3 w zw. z ust. 2 tego art. oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...

III SA/Łd 145/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-10-28

) na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie informacji na temat imienia i nazwiska osoby, która jest autorem pytania...
objętych LEK i LDEK. Stosownie do art. 14c ust. 5 u.z.l.d. udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II GSK 1580/23 - Wyrok NSA z 2023-12-05

Sanitarnego w L. (dalej 'PPIS' lub 'Organ') w przedmiocie dostępu do informacji publicznej', co w ocenie Organu mogłoby wskazywać, że przyjęty przez Sąd I instancji stan faktyczny...
sprawy dotyczy skargi na bezczynność Organu, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 902), a z dalszej...

II SAB/Go 46/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-16

władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia...
, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3). Kompleksowo problematykę dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100