Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Bd 374/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

rozpoznania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) zmodyfikowanego przez wnioskodawcę - S. C. wniosku o udostępnienie informacji na temat dokładnej daty...
i inne) ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 8 i 9 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych oraz praw jednostki...

II OSK 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

publicznej, gdyż niedopuszczalne jest stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wówczas, gdy żądane informacje, mające charakter informacji publicznych...
, o których mowa w art. 13 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., a wniosek skarżącego nie podlega z mocy art. 1 ust. 2...

IV SA/Wa 962/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

oraz adresu i daty zameldowania na pobyt czasowy A.K. Wskazał przy tym, że żądane informacje są mu niezbędne celem wystąpienia przeciwko osobie poszukiwanej powództwem...
, co następuje., Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej co oznacza, że Sąd w zakresie dokonywanej kontroli bada czy organ administracji...

IV SAB/Po 84/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-18

. z informacją o prawomocności tego orzeczenia wraz z wierzytelnym tłumaczeniem, podczas gdy w aktach sprawy organu znajduje się postanowienie Sądu Okręgowego w [...] o uznaniu ww...
'), i na podstawie art. 4 p.a.s.c. przesłał do Urzędu Stanu Cywilnego ('USC') w [...] odpis ww. postanowienia wraz informacją o jego prawomocności;, - pismem z [...].12.2015 r. USC...

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-31

zostać oparte o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W świetle art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy...
ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw, określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. Oznacza...

II OSK 3370/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

, że żądane informacje są mu niezbędne celem wystąpienia przeciwko osobie poszukiwanej z powództwem o ochronę dóbr osobistych i poprzedzającym jej wezwaniem do zapłaty...
art. 130 § 1 k.p.c. w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu, zaś w tak krótkim czasie niemożliwe byłoby zwrócenie się do organu o udzielenie stosownych informacji...

II OSK 644/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy oraz w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, z których wynika, że zachodzi potrzeba...
tajności i informacje niejawne, mogą być udostępniane wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności, odmówić...

II OSK 910/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

, ze szczególnymi wyjątkami określonymi w ust. 2 i 3. Dalej możliwość i prawo dostępu do służby publicznej, a także prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy...
niejawne), są z kolei przedmiotem regulacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167). Powszechny dostęp...

IV SA/Wa 510/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

gospodarczych a uzyskanie dostępu do danych z rejestru PESEL w zakresie wskazanym w art. 49 ust. 2a ww. ustawy umożliwi weryfikowanie klientom, czy przekazywane informacje...
informacji gospodarczych. Poprzez dostęp elektroniczny do rejestru PESEL w tym zakresie prawdziwość danych mogłaby być bowiem dodatkowo weryfikowana, co pozwoliłoby...

IV SA/Wa 1895/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji do realizacji zadań ustawowych. Jako potrzebę uzyskania dostępu wskazano, że informacje z rejestru PESEL...
., Organ zauważy że Strona wskazała na potrzeby dostępu do danych z rejestru PESEL, wynikające z realizacji umowy przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100