Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Wr 276/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-12-28

stwierdzono podjęcie uchwały z istotnym naruszeniem art. 229 pkt 3 k.p.a. w związku z art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
, polegającym na wydaniu uchwały bez podstawy prawnej, bowiem skarga radnego z dnia 21 grudnia 2022 r. powinna zostać rozpoznana na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Wr 631/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-18

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. Nr PN. II. 0911 - 19 / 39 / 04 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice oddala...
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice ( dalej, Burmistrz ) Nr 14 / 04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice...

II SA 812/02 - Wyrok NSA z 2002-10-11

podkreślił, że wg art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) dostęp do informacji publicznej...
z unormowaniami zawartymi w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 1l6 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142...

II SA/Sz 17/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-13

') oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176; z 2021 r. poz. 1598, dalej zwanej: 'u.d.i.p....
Rady Miasta Wałcz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Wykonanie uchwały...

II SA/Rz 1170/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-21

. Do grona tego nie można jednak zaliczyć sołtysa. W § 16 ust. 2 lit. f) statutu Gminy uregulowano zaś kwestię dostępu do informacji publicznych wprowadzając wymaganie...
z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej określono, że wnioski w tym zakresie powinny być składane w formie pisemnej., W odpowiedzi na skargę Wojewoda Podkarpacki...

III SA/Łd 627/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-03

także na wynikającą z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz § 11 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu...
przy wykonywaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Pominięcie treści przepisów związanych z dostępem do informacji publicznej spowodowało, iż organ nadzoru błędnie...

III SA/Gl 798/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

się, że kontrola społeczna może być realizowana przez obywateli w ramach dostępu do informacji publicznej, która jest także formą kontroli społecznej organów władzy...
, że jest ona fikcją, niemożliwą faktycznie do realizacji. Twierdzenie, iż realizowanie kontroli przez obywateli może odbywać się w ramach dostępu do informacji publicznej...

II OSK 2736/19 - Wyrok NSA z 2019-11-26

nie jest niezgodny z art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który zobowiązuje do udostępnienia informacji publicznej każdemu. Podnieść...
z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. SK 36/14 (OTK ZU nr 11A, 2015 r., poz. 189) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: 'Prawo dostępu do informacji publicznej zostało w art. 61...

VIII SA/Wa 784/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-30

., zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym), art. 61 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej ustawą o dostępie do informacji publicznej) oraz § 22 ust. 2 pkt 18 Statutu Gminy W. podjęła uchwałę nr [...] dotyczącą...

IV SA/Wr 505/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-20

dostępu i korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej, tj. dokumentów. Żaden inny organ nie może wydawać aktów dotyczących tej kwestii., 2. Ustalenie stawki...
naruszeniem art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10, 13, 12 ust. 2 i 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...
1   Następne >   +2   +5   +10   39