Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Lu 533/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r...
i powszechnie obowiązujący, podlega ocenie w kontekście zgodności z prawem., Wojewoda stwierdził, że art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zezwala...

III SA/Kr 91/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-11

do informacji publicznej - dokumenty te zostałyby udostępnione zainteresowanemu niezależnie od tego, czy zostały one załączone do wniosku o zatwierdzenie taryf...
użyteczności publicznej, szkoły i inne. W ocenie strony skarżącej uzasadnienie dla wprowadzenia w Gminie Nowy Wiśnicz zróżnicowanej wysokości taryf dla wymienionych dwóch...

III SA/Kr 1413/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-04

. 1 i ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)., W § 1 powyższej uchwały wskazano, że ustala...
'A', który przedmiotowej uchwale zarzucił naruszenie następujących przepisów prawa:, 1. art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie...

III SA/Lu 77/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-19

brak określenia w rozdziale 6 Regulaminu technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowych;, 3. naruszenie art. 15 ust. 4 oraz art. 19 ust. 2...
lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę...

III SA/Lu 89/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-17

poprzez brak określenia w rozdziale 6 Regulaminu technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych;, naruszenie art. 15 ust. 4...
podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Legitymacja prokuratora...

I SA/Ke 663/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-18

dostarczania wody i odprowadzania leków, jako akt władztwa publicznego wiążąco oddziałujący na sferę praw i obowiązków obywateli w dostępie do usług publicznych z zakresu...
jej poniesienie nie służy pełnieniu wymogu dostępu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a normatywnym źródłem dopuszczalności jej ustalenia miałby być jedynie regulamin...

III SA/Gl 2109/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-11

paliwowej i terminowo wywiązywać się z tej daniny publicznej. Ponieważ nie spełnił on w ustawowym terminie ani formalnego obowiązku złożenia informacji, ani materialnej...
publicznej. Ponieważ nie spełnił on w ustawowym terminie ani formalnego obowiązku złożenia informacji, ani też materialnej powinności uiszczenia opłaty, zasadne było wydanie...

III SA/Gl 2117/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-11

i terminowo wywiązywać się z tej daniny publicznej. Ponieważ nie spełnił on w ustawowym terminie ani formalnego obowiązku złożenia informacji, ani materialnej powinności...
paliwową. Tak właśnie stało się w przedmiotowej sprawie. Skarżący był zobowiązany składać informację o opłacie paliwowej i terminowo wywiązywać się z tej daniny publicznej...

III SA/Po 955/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-30

publicznego wiążąco oddziaływujący na sferę praw i obowiązków w dostępie do usług publicznych z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych...
się w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Do wniosku, stosownie...

II SAB/Wr 22/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-05

i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Wobec...
, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu; 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące...
1   Następne >   +2   5