Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2760/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podnosząc zarzuty naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198...
zaświadczenia, udzielenie szeregu informacji określonych jako informacje publiczne, a także o zapłatę równowartości próbek pobranych do kontroli przez Inspekcję Handlową...

VI SA/Wa 1045/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

temu co podnosi strona w uzasadnieniu do środka odwoławczego, również ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782...
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologie oraz organizacyjne w przedsiębiorstwie lub inne informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne...

VI SAB/Wa 80/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-15

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) określonych dokumentów oraz raportu powypadkowego TDT. W wyroku tym WSA...
jest niedopuszczalna., Stosownie do treści art. 3 § 1 i 2 p.p.s.a. sądy administracyjne zostały powołane do sprawowania kontroli nad działalnością administracji publicznej...

II GSK 2295/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Inspekcji Handlowej o wydanie zaświadczenia, udzielenie szeregu informacji, określonych jako informacje publiczne, a także zażądała zapłaty równowartości próbek pobranych...
ze zm.)., Wnioskiem z dnia 8 maja 2013 r. spółka wystąpiła o uzupełnienie informacji publicznej co do zniszczenia próbek oraz wydanie decyzji w przedmiocie zapłaty...

II GSK 190/12 - Wyrok NSA z 2013-04-19

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.); błędną wykładnię art. 108 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 2, art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia...
o szczególnej roli przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej wobec przepisu art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie roślin. Chodzi o nakazanie Ministrowi prowadzenia...

VI SA/Wa 665/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) rejestr dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin stanowi informację publiczną...
ustawa o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawa o ochronie roślin, wbrew twierdzeniom Skarżącego, nie przewidują obowiązku 'prowadzenia rejestru...

VI SA/Wa 1563/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

. Z podanej treści wynika, że przedsiębiorca ma swobodę w wyborze sposobu podawania obowiązkowych informacji pod warunkiem, że zapewni konsumentom bezpośredni dostęp...
zaopiniowane w zakresie zgodności z Prawem Unii Europejskiej., Prezes UOKiK jest też przekonany, że dostęp do informacji nie powinien być ograniczony tylko do konsumentów...

VI SA/Wa 32/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-31

obywatelom. Zatem swobodny dostęp do informacji umożliwia konsumentom, dla ich dobra, dokonywanie świadomych wyborów., Oznacza to, że interpretacja rozporządzenia...
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady...

VI SA/Wa 2285/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

jest zapewnienie konsumentowi bezpośredniego dostępu do informacji, bez pośrednictwa sprzedawcy., Należy zgodzić się z organem, że kupujący nie może być informowany o produkcie...
'skarżącym', sprawdzono prawidłowość przekazywania konsumentom obowiązkowych informacji o artykułach rolno- spożywczych oferowanych do sprzedaży luzem., W wyniku powyższego...

VI SA/Wa 2597/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

., Zwrócił uwagę, że to przedsiębiorca winien zadbać o prawidłowe wyeksponowanie kartonów z warzywami, co umożliwi łatwy dostęp do informacji wymaganych prawem...
', 'Spółka') karę pieniężną w wysokości 1204,05 zł za brak informacji o kraju pochodzenia sprzedawanych towarów., Jako podstawę prawną wskazano art. 138 § pkt 1 k.p.a., art...
1   Następne >   +2   +5   8