Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Bk 149/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-16

w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta B. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001roku o dostępie do informacji publicznej...
i 107 k.p.a., art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r...

II OSK 1523/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości N. Powołał się przy tym na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...
udostępnienia informacji publicznej w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej i wobec tego bezzasadne było jej rozstrzyganie na podstawie przepisów...

II SA/Rz 1246/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-02

. z art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), zwanej dalej 'u.d.i.p....
dostępu do informacji publicznej i odmowa udostępnienia informacji w tym zakresie jest uzasadniona w świetle art. 61 ust. 3 oraz przepisów art. 47, 51 i 76 Konstytucji RP...

II SAB/Lu 48/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-13

gminnym, jednocześnie wskazując, że dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, a działalność organów gminy jest jawna, a więc mają prawo dostępu do dokumentów...
sprawy poprzez wydanie decyzji., Z bezczynnością organu administracji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ...

II SA/Bk 757/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-30

planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych przez T. S., - art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej w zw. z art. 18 ust. 1 u.p.z.p. poprzez odmowę przez Wójta Gminy S. udostępnienia T. S. w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej akt...

II SA/Kr 942/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-18

skarżącej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 tejże ustawy...
, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej wymienia jedynie przykładowy katalog obejmujący...

II OSK 1485/22 - Wyrok NSA z 2022-07-27

o wydanie kopii dokumentów w trybie dostępu do informacji publicznej., Zarząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy postanowieniem nr 229/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. wznowił...
dostępu do informacji publicznej. Podstaw do podważenia twierdzeń odwołujących nie dają w szczególności wyniki postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego wydanie...

II OZ 1067/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

, gdy przedmiotem skargi jest sprawa z zakresu dostępu do informacji publicznej (tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie), termin ten wynosi 15 dni, stosownie do art...
. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.,)., Pełnomocnik wnioskodawczyni słusznie wskazuje...

II SA/Łd 738/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-10-14

jego wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Mając jednak na uwadze, iż przepisy tej ustawy, aczkolwiek...

II SA/Go 69/23 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-03-30

regulujących dostęp do otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji publicznej, wspiera tezę o niedopuszczalności skargi. Nie ulega wątpliwości, że w rozpoznawanej...
charakteru na skutek złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej może ewentualnie podlegać ocenie w odrębnym postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100