Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

II SO/Łd 63/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-03

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 r., poz. 2058 ze zm.)., W niniejszej sprawie, jak wskazuje analiza wszystkich dokumentów...
i aktami sprawy (art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Termin ten upływał w dniu 19 stycznia 2016 r., zaś organ wywiązał się ze swych obowiązków...

II SO/Łd 14/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-02-17

pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 55 § 1 i art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -o wymierzenie A Spółce...
, gdyż wbrew twierdzeniom wnioskodawcy nie jest podmiotem określonym w przepisie art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Spółka A Sp. z o.o. jest spółką prawa...

II SO/Łd 1/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-07

. w dniu 13 września 2016r., zatem w świetle art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.) organ...
administracyjny, ponieważ organ, pomimo uchybienia terminu określonego w art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przekazał wniesioną przez nią skargę, a sąd...

II SO/Łd 3/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

dostępu do informacji publicznej., Mając powyższe na uwadze oraz z uwagi na treść art. 54 § 3 in fine w zw. z art. 55 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik organu wniósł o oddalenie...
na bezczynność dotyczy udostępnienia informacji publicznej. Natomiast zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SO/Łd 39/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-10

wszczęte wnioskiem strony skarżącej skierowanym do Z. M. prowadzącego B w K. dotyczyło dostępu do informacji publicznej i toczyło się na podstawie ustawy o dostępie...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. wymierzyć Z. M. Schronisko 'A' w Kutnie grzywnę w kwocie 200 (dwieście) złotych; 2. zwrócić z funduszu Skarbu...

II SO/Łd 3/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-03-10

, jak wynika z art. 21 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) [dalej: ustawa o informacji publicznej...
p.p.s.a.). W rozstrzyganej sprawie skarga na bezczynność dotyczy udostępnienia informacji publicznej, a w myśl art. 21 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

II SO/Łd 3/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-07-31

sprawy zastał zakreślony w art. 21 pkt 1 ustawy 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.). i wynosi piętnaście dni od dnia...
odpowiedzi na skargę i przekazania jej wraz z aktami administracyjnymi, stosownie do art. 54 p.p.s.a. i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu 6 kwietnia...

II SO/Łd 5/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-16

roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) - dalej jako: 'u.d.i.p.' - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania...
w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Grzywna, o jakiej mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a. ma charakter mieszany tj. dyscyplinująco - restrykcyjny...

II SO/Łd 11/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-25

skarga na bezczynność dotyczy udostępnienia informacji publicznej, a w myśl art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz...
skargi na bezczynność do sądu wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II SO/Łd 3/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-08-06

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) - dalej jako: 'u.d.i.p.' - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje...
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Grzywna, o jakiej mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a. ma charakter mieszany tj...
1   Następne >   +2   6