Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SAB/Po 29/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-04

zagadnienia metryki akt., W ocenie Sądu nieuprawnione jest też powołanie się przez skarżącego na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i na ich kanwie próba...
). Sąd jednocześnie nie odbiera stronie prawa do zwrócenia się w trybie dostępu do informacji publicznej z żądaniem udostępnienia dokumentów, nie przesądzając wyniku takiej...

I GSK 956/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

teleinformatyczny tj. Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej spełnia wymogi nakreślone w rozdziale 6.5.3 pkt. 7 lit...
stronach BiP określony w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera zamówień o wartości poniżej progu określnego w art. 4 pkt 8 p.z.p. Możliwość...

III SA/Po 981/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy o spójności, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
, której udostępnianie reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej., W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca twierdzi, że pismem z dnia [...] września 2016 r. zwróciła...

III SA/Lu 600/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-05

w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz że informacja ta nie podlega udostępnieniu - w tym na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej - do czasu...
i informacje przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I SA/Gd 1278/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-30

RP w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1429) poprzez błędną wykładnię prowadzącą...
informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, wskazać należy, że strona ma prawo do wystąpienia do odpowiedniego organu o udzielenie informacji publicznej. Jednocześnie...

I SA/Gd 1279/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-29

do informacji publicznej;, 7) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019...
w trybie dostępu do informacji publicznej, wskazać należy, że strona ma prawo do wystąpienia do odpowiedniego organu o udzielenie informacji publicznej. Jednocześnie...

IV SA/Gl 732/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-21

co pod tymi pojęciami rozumieją i zakwestionowała zarzucony brak dostępu do danych publicznych rozumiany jako dostęp do informacji publicznej, ale powyższe nie miało żadnego...
do wyjaśnienia pojęcia dane publiczne jest pojęcie informacji publicznej - nie ma podstaw do twierdzenia, że spółka nie ma dostępu do informacji publicznej. Jednakże...

I SA/Sz 1223/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-19

, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34...
dopiero po rozstrzygnięciu konkursu i to w trybie dostępu do informacji publicznej., Organ zaś, mimo podnoszonych twierdzeń, iż dostęp taki istniał, a tylko Skarżąca z niego...

I SA/Sz 1222/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-19

albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
ust. 6 ustawy wdrożeniowej informacje takie mogła uzyskać dopiero po rozstrzygnięciu konkursu i to w trybie dostępu do informacji publicznej., Organ zaś, mimo podnoszonych...

I SA/Sz 1043/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-23

, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34...
po rozstrzygnięciu konkursu i to w trybie dostępu do informacji publicznej. Organ zaś mimo podnoszonych na rozprawie twierdzeń, iż dostęp taki istniał, a tylko Spółka...
1   Następne >   +2   +5   +10   100