Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 394/19 - Wyrok NSA z 2019-07-04

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1330), zwanej u.d.i.p., jak również art. 135 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Regulacje...
jej skuteczności. (...) wymaganiom przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej poddany może być bowiem tylko taki wniosek o udostępnienie dokumentów z akt sprawy...

III SA/Łd 190/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-12

na:, a) naruszeniu art. 5 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu...
. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych poprzez przyjęcie, że informacje...

III SAB/Kr 135/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-07

wyrażonej w art. 135 ust. 1 ustawy., Skarżąca zarzuciła, że w takiej sytuacji doszłoby do wypaczenia sensu i celu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
ustawa o dostępie do informacji publicznej, która w tym zakresie nie odsyła do 74 k.p.a. Biorąc powyższe pod uwagę w sprawie nie miała miejsce ani bezczynność, ani przewlekłe...

IV SA/Gl 685/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-12

przedmiotowego postępowania stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Stąd organ, czyniąc zadość...
o dostępie do informacji publicznej). Organ wskazał, że zgodnie z art. 135 ustawy, oferty w postępowaniu konkursowym oraz umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne...

III SA/Kr 1553/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-17

o dostępie do informacji publicznej w ten sposób, ze w swym ust. 2 pkt 2 wyłącza z zakresu jawności tylko informację zawierające tajemnicę przedsiębiorcy. Regulacja...
i celu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również, co ważne w tej sprawie, art. 135 ustawy. WSA w Krakowie z kolei w wyroku wyjaśnił, że uregulowania...

VI SA/Wa 1925/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-28

naruszenia przez Komisję konkursową art. 153 ust. 1 ustawy o świadczeniach oraz naruszenia przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez odmowę...
dostępu do informacji publicznej w zakresie przedstawionych przez oferenta NZOZ [...] dokumentów, a w konsekwencji uniemożliwienia zapoznania się z nimi...

II SA/Bk 563/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-02

można bowiem uzyskać od SP ZOZ w H. w ramach dostępu do informacji publicznej. Skarżący zwrócił też uwagę, że oferent posłużył się certyfikatem, który utracił ważność...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w obecnym brzmieniu. Uregulowania te służą zapewnieniu...

III SA/Gd 1002/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-26

administracyjnego, a wyłącznie w trybie dostępu do informacji publicznej. Możliwe było zatem okazanie wyłącznie ofert świadczeniodawców biorących udział w postępowaniu...
wskazywał, że po zakończeniu postępowania konkursowego wszelkie dokumenty mogą być udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej. W ten sposób skarżąca w dniu 21...

IV SA/Gl 678/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-13

postępowania stanowią informację publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz...
udostępnianych informacji odpowiada temu, co występuje w dostępie do informacji publicznej., W konsekwencji wskazać należało, że wbrew stanowisku prezentowanemu...

VI SA/Wa 1219/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

. o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia stronie dokumentów spornego postępowania konkursowego., W wyniku rozpatrzenia odwołania strony skarżącej...
, art. 3 i art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - poprzez nieudostępnienie stronie skarżącej pełnych akt sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100