Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 851/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

w ważny interes społeczny, polegający na utrzymaniu ścisłej reglamentacji dostępu do broni palnej. Tym samym uzasadniona jest teza, że co najmniej nie dołożył on należytej...
od niej doświadczenia życiowego, dodatkowo, jako wieloletni myśliwy winna być szczególnie wyczulona na kwestie związane z właściwym zabezpieczeniem broni przed dostępem osób...

II SA/Wa 2301/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

., W toku postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia skarżącemu pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej, wszczętego w związku z powyższą informacją...
, przechowywał broń i amunicję w drewnianej szafie z ubraniami w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Za popełnienie tego czynu Sąd wymierzył skarżącemu karę...

II SA/Wa 649/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Organ uzyskał bowiem informację, że syn H. M., popełnił samobójstwo z broni palnej myśliwskiej...
i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Organ podkreślił, iż zarówno ten przepis, jaki i pozostałe regulacje...

II OSK 241/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

§ 1 k.k. polegającego na tym, że w dniu 26 października 2004 r. w Bychawie woj. lubelskie kierował samochodem ciężarowym po drodze publicznej, będąc w stanie...
w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanych prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu...

VI SA/Wa 2659/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-08

wstępnej kwestii pozbawienia strony skarżącej dostępu do informacji niejawnych Sąd wyjaśnia, iż zarzuty skargi w tym zakresie nie są uzasadnione. Jak słusznie wskazywał...
sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne', a także do innych akt. które organ administracji publicznej wyłączy ze względu...

III SA/Wr 93/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-08-21

o materiałach wybuchowych. Wskazał, że jest [...], z czym wiąże się dostęp do materiałów wybuchowych w ramach obowiązków służbowych., Ze sporządzonej notatki urzędowej z dnia...
od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych., Na podstawie informacji z systemu informatycznego Policji ustalono, że wnioskodawca był notowany z art...

VI SA/Wa 64/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-30

rozstrzygnięcia co do oceny zarzutów dotyczących wstępnej kwestii pozbawienia strony skarżącej dostępu do informacji niejawnych Sąd wyjaśnia, iż zarzuty skargi w tym zakresie...
. Minister powiadomił stronę Skarżącą o wystąpieniu z pytaniem do organów opiniujących., W informacjach zwrotnych od organów opiniujących do których organ zwrócił...

VI SA/Wa 65/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-30

do motywów podjętego rozstrzygnięcia co do oceny zarzutów dotyczących wstępnej kwestii pozbawienia strony skarżącej dostępu do informacji niejawnych Sąd wyjaśnia...
się na dostępie sądu administracyjnego do całego materiału dowodowego (w tym tej jego części, którą stanowią dokumenty zawierające informacje niejawne). Innymi słowy, prawo...

VI SA/Wa 341/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-06

I instancji wpłynęła informacja z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji [...], o podejrzeniu stosowania przemocy fizycznej...
stwierdzenia, że czyn z art. 217 § 1 kk, nie zawiera znamion przestępstwa ściganego z urzędu występku publicznego i braku interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu...

VI SA/Wa 66/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-30

dotyczących wstępnej kwestii pozbawienia strony skarżącej dostępu do informacji niejawnych Sąd wyjaśnia, iż zarzuty skargi w tym zakresie nie są uzasadnione. Jak słusznie...
do jego rozpoznania., Pismem z 9 grudnia 2021 r. Minister powiadomił stronę Skarżącą o wystąpieniu z pytaniem do organów opiniujących., W informacjach zwrotnych od organów...
1   Następne >   +2   +5   +10   54