Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

III SAB/Lu 21/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-11-03

, że tylko w rozumieniu art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące zadania w zakresie produkcji energii, czy jej przesyłania, obrotu...
, czy dystrybucji albo sprzedaży, winno być traktowane jako wykonujące zadania publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wynika to z faktu...

VI SA/Wa 2667/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

, w rozumieniu art. 2 pkt 52 ustawy Pt, stanowi fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację...
. na podstawie art. 43 ust. 1 UKSC wystąpił o udzielenie informacji, które umożliwiły dokonanie wstępnej oceny, czy E. S.A. spełnia wymagania do uznania jej za operatora...

II GSK 985/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-09

o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus z dnia 25...
Ministra właściwego do spraw gospodarki, uwzględniając informacje udzielone przez Ministra Gospodarki w odpowiedzi na wezwania Prezesa Rady Ministrów. Skarżąca...

VI SAB/Wa 57/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

obowiązku przesyłania oddzielnym dokumentem informacji o naliczonych odsetkach. Wystarczającą formą informacji jest umieszczenie stosownej adnotacji w fakturze...
której ewentualne informacje o zobowiązaniach odsetkowych są prezentowane na fakturze VAT wystawionej po dokonaniu wpłaty z opóźnieniem. Informacje zawarte w treści faktury...

VI SA/Wa 776/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

z art. 6 ust. 4 ustawy o kontroli. Minister Energii wystąpił do Spółki o uzupełnienie dokumentów i informacji, a następnie wystąpił do spółki P. S.A. o przedstawienie...
) wprowadziła fakultatywne upoważnienie do wskazywania rozporządzeniem Rady Ministrów listy podmiotów, które wymagają ochrony z uwagi na bezpieczeństwo i porządek publiczny...

VI SA/Wa 1893/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-07

w szczególności: - informacje przekazane przez nią we wniosku o zwolnienie z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z dnia [...] kwietnia 2007 r. oraz w piśmie...
o przekazanie informacji uzupełniających oraz pisma z dnia [...] czerwca 2007 r., informującego o terminie wydania decyzji w sprawie. Przed wydaniem zaskarżonej decyzji...

VI SA/Wa 1699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

. zasad prowadzenia wymienionego Dziennika, w tym wskazania osób uprawnionych do dokonywania wpisów oraz zmian w Dzienniku, zakresu informacji w nim zawartych, terminów...
był obowiązana do przekazywania sprawozdań kwartalnych zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania biogazu rolniczego...

VI SA/Wa 2666/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

, stanowi fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację, lub przekierowywanie, zakończenie...
cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 1560; dalej też jako 'UKSC') zwrócił się do W. Sp. z o.o., z siedzibą w R. (dalej też jako 'skarżąca' lub 'spółka') o przekazanie informacji...

VI SAB/Wa 90/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

ponad roku od uzyskania pierwszych informacji w tym przedmiocie oraz wyczerpującego wyjaśnienia zarzutów wnioskodawcy, które znalazły pełne potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym...
ust. 1 ww. ustawy wezwał dostawcę do przedłożenia stosownych informacji i dokumentów. W tym samym czasie, z wniosku skarżącej, toczyło się postępowanie w sprawie...

VI SA/Wa 1700/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

;, 3. zasad prowadzenia Dziennika, w tym wskazania osób uprawnionych do dokonywania wpisów oraz zmian w Dzienniku, zakresu informacji w nim zawartych, terminów dokonywania...
zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania biogazu rolniczego lub do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu...
1   Następne >   2