Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 339/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

nakierowane było na realizację ustawowego obowiązku, jakim jest udostępnianie informacji publicznej. Materialnoprawne podstawy działania organu w przedmiocie dostępu...
do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) nakazująca władzom publicznym i innym...

II GSK 1561/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

odrzucenia skargi w sprawie ze skargi 'D.' Sp. z o.o. we W. na informację Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych postanawia: oddalić...
internetowej w ramach tzw. 'listy ostrzeżeń publicznych' informację, że 'D.' Sp. z o.o. z siedzibą we W. nie posiada zezwolenia na wykonywanie działalności bankowej polegającej...

VI SA/Wa 432/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

. Ujawnienie tych informacji stwarzało hipotetyczną możliwość naruszenia interesu członków Funduszu lub uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi...
i zakłócając równy dostęp do informacji rynkowej., W toku postępowania sądowego skarżąca w obszernym piśmie procesowym rozbudowała uzasadnienie zarzutów skargi i zarzuciła...

II GSK 62/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

sprawnego przepływu informacji pomiędzy członkami zarządu, a także optymalizacji procesów decyzyjnych. Nie jest zaś to w pełni możliwe, gdy dokumentacja przedsiębiorstwa...
przez organ administracji publicznej możliwości podjęcia zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub gospodarczej przez obywatela innego państwa członka Unii...

VI SA/Wa 1171/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

go za zbędny z uwagi na własną wiedzę i kompetencje, wypływające z dokonywanych czynności nadzorczych nad towarzystwem oraz z dostępu do informacji o kształtowaniu się zjawisk...
administracyjnego w sprawie w sposób sprzeczny z zasadą pogłębiania zaufania do organów władzy publicznej wyrażoną we wskazanym przepisie, w szczególności także poprzez...

II GSK 255/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

publicznego obrotu papierami wartościowymi', Sąd uznał, że zbadać należało znaczenie ujawnienia tych informacji dla członków funduszu i innych uczestników publicznego...
' grupę uczestników obrotu, stwarza sytuacje, kiedy podmiot, który posiadł objęte tajemnicą informacje ma przewagę nad innymi uczestnikami publicznego obrotu. Stwarza...

VI SAB/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-30

, zalecenia zakładowi ubezpieczeń w sprawie zapewnienia uprawnionym dostępu do akt ich dotyczących, a w szczególności niezwłocznego udostępnienia mu akt oraz nałożenia na zakład...
wyjaśnień oraz informacji złożonych przez zakład ubezpieczeń organ nadzoru pismem z dnia 11 września 2007 r. udzielił skarżącemu odpowiedzi na złożoną przez niego skargę...

VI SA/Wa 2096/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

ubezpieczeń powinien umożliwić dostęp do uzyskania powyższych informacji uprawnionym podmiotom w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy., Ponowna analiza...
być tworzona na roczną opłatę w kolejnych latach kalendarzowych w wysokości 0,06 % aktywów funduszu,, d. Towarzystwo nie posiadało informacji o sposobie dokonywania wycen...

VI SA/Wa 1599/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-21

nad instytucjami finansowymi jest, działanie w kierunku ochrony nadrzędnych wymogów interesu publicznego przy jednoczesnej konieczności kierowania się wymogiem proporcjonalności...
Nadzoru, swobodę wyboru formy prawnej dostępu do polskiego rynku ubezpieczeniowego., W uzasadnieniu skarżący podniósł między innymi, że art. 35 ust. 4 u.d.u. reguluje...

VI SA/Wa 1471/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

to na organie administracji publicznej ciąży obowiązek zgromadzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego. W konkluzji wnioskodawca stwierdził, że organ bezprawnie...
ubezpieczeniowym', rejestr pośredników ubezpieczeniowych zwany dalej RAU. Przepisy tej ustawy uregulowały zasady udzielania informacji z rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Organ...
1   Następne >   2