Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Rz 358/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-26

z czynności podejmowanych w toku tego postępowania. Zgłoszone żądanie nie odpowiada regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie Organ przekazał wyżej...
dostępu do informacji publicznej. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] WINB stwierdził, że odwołanie J. P. jest niedopuszczalne. W uzasadnieniu wskazał...

VII SA/Wa 806/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

budowlanego, a o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, czy przedmiotowy przejazd kolejowy został wybudowany zgodnie z obowiązującymi ówcześnie...
informacji w trybie dostępu do informacji publicznej, czy przedmiotowy przejazd kolejowy został wybudowany zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami. Zgodnie...

VII SA/Wa 647/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

lipca 2019 r., - art. 2 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez ich niezastosowanie...
i nieudzielenie skarżącej informacji w trybie dostępu do informacji publicznej., Powołując się na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie postanowienia [...] Wojewódzkiego...

II OSK 2369/21 - Wyrok NSA z 2022-05-17

. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenia przepisów prawa materialnego tj., a) art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej poprzez...
stanu faktycznego i prawnego wskazuje, iż skarżący mógł starać się o dostęp do dokumentacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;, 2. na podstawie art. 174...

VII SA/Wa 1397/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

do informacji publicznej oraz w Kpa nie można utożsamiać. Skoro dostęp stron postępowania administracyjnego do akt sprawy uregulowany został w Kpa, to tym samym w zakresie...
przypadku zastosowanie mają przepisy art. 73 i 74 k.p.a., w drugim zaś zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz...

II SA/Lu 642/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-03

pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) przez odmowę udzielenia informacji...
. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 i 2, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 4 a ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z pisma pełnomocnika skarżącego...

II SAB/Kr 53/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-28

. 6 ust. 1 pkt 4 lit. 'a' ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U, z 2018 r. póz. 1330 z późn. zm.) - dalej określanej...
u.d.i.p. przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem...

II OSK 933/19 - Wyrok NSA z 2020-04-21

. było wynikiem tego, że pełnomocnik ten, działając na podstawie stosownego pełnomocnictwa skarżącej, podjął określone działania w ramach dostępu do informacji publicznej. Oznacza...
to, że do doręczenia tej decyzji nie miał zastosowania art. 43 k.p.a. Z art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U....

II SO/Bd 15/23 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2023-11-02

i zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do ogólnej...
, iż skarga B. F. i A. F. dotyczyła informacji publicznej. Zgodnie zatem z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II OSK 2862/18 - Wyrok NSA z 2021-06-29

, w szczególności poprzez błędne przyjęcie, że wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 18 września 2017 r. świadczył o tym, że wnioskodawca wznowionego postępowania...
2017 r. wniosek o dostęp do informacji publicznej w swej treści zawierał jedynie sentencję decyzji środowiskowej, co winno świadczyć o braku wiedzy w zakresie wydanej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100