Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 1948/14 - Wyrok NSA z 2015-03-05

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. v.s. Wyrokiem z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 718/13, Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi K.Z. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej:, 1) zobowiązał Prokuratora...

III OSK 5540/21 - Wyrok NSA z 2023-09-22

ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Spółki o udostępnienie informacji w zakresie: 'Czy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji...
, że wnosi na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o przesłanie powyższych informacji i skanów dokumentów za pośrednictwem poczty...

I OSK 2916/15 - Wyrok NSA z 2017-07-28

do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), powoływanej dalej jako 'ustawa o dostępie do informacji publicznej'., 4) nie są również dokumentami...
, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd wskazał, że umowa z Kancelarią prowadzoną przez prof. [...] nie była zawierana z uwzględnieniem...

II SAB/Wa 91/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

2017 r. sformułowanym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) Fundacja [...] zwróciła...
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym a nie oznaczona we wniosku ustawa o dostępie do informacji publicznej., Wnioskodawca nie czując...

III OSK 5312/21 - Wyrok NSA z 2023-09-22

w dniu 24 listopada 2020 r. korespondencję potraktował jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a jak podnosi się w doktrynie, dostępu do informacji publicznej...
, zarzucając organowi naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudostępnienie żądanej informacji pomimo upływu ustawowego terminu...

II SAB/Wa 1098/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

[...] lipca 2015 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Na wstępie należy wyjaśnić, że uprawnienie dostępu do informacji publicznej opiera...
lub majątkiem Skarbu Państwa (ust. 1). Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej...

II SAB/Łd 29/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-05-16

do informacji publicznej (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 902 z późn. zm.) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]. Skarżący wskazał, że 24 stycznia 2023 r. otrzymał...
administracji publicznej nie udostępnił żądanej informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył...

III OSK 5517/21 - Wyrok NSA z 2023-09-29

o dostępie do informacji publicznej, wniósł o udostępnienie przez Spółkę, operatora systemu przesyłowego działającego w formie spółki akcyjnej, w której jedynym...
w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto, w jego ocenie...

II SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

posiedzeniach w okresie od [...] stycznia 2012 r. do [...] grudnia 2013 r., We wniosku wskazał na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., P...
aby wyżej wymienione dane były objęte tą tajemnicą., Skarżący nie otrzymał żadnej decyzji administracyjnej, z której wynikałoby, że odmówiono mu dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Wa 423/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-08

do informacji objętej jego wnioskiem nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz...
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 7/13, LEX 1399808, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie naruszają...
1   Następne >   +2   +5   +10   100