Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

r. ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

III SAB/Wr 607/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-18

. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z nr 112...
., przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mają w sprawie zastosowania. W zakresie rozpoznania wniosku Skarżącego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy...

IV SO/Wr 29/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-14

: https://emonitoring.poczta-polska.pl). Zgodnie zatem z treścią art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r...
wskazała, że w dniu 28 listopada 2021 r. wniosła, za pośrednictwem organu, skargę na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia...

IV SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

teleinformatycznym (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2016 r., poz. 1764). Zaznaczyć jednocześnie trzeba, że chociaż...
, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ma nadal swoją siedzibę w [...] przy ul. [...], co potwierdza również informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...

II OZ 565/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

. Jest to o tyle istotne, że Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
(państwowym) Biuletynie Informacji Publicznej, jako jedyny adres organu) zamiast na adres korespondencyjny po upływie terminu do wniesienia skargi, należy uznać...

IV SAB/Wr 1359/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

na podstawie akt sprawy (art. 133 § 1 p.p.s.a.) Sąd nie posiadał informacji odnośnie załatwienia przez Wojewodę sprawy z wniosku strony skarżącej (w aktach sprawy brak...
administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych...

I SAB/Wr 1512/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-25

publicznej na wniosek;, - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika...
w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji...

IV SAB/Wr 1239/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

na podstawie akt sprawy (art. 133 § 1 p.p.s.a.) Sąd nie posiadał informacji odnośnie załatwienia przez Wojewodę sprawy z wniosku strony skarżącej (w aktach sprawy brak...
administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4...

IV SAB/Wr 905/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-31

oraz art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a także zasad i terminów określonych w art. 35 i art. 36, art. 8, art...
w sprawie. W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie. W dacie wydania w sprawie wyroku Sąd nie posiadał informacji odnośnie załatwienia przez Wojewodę sprawy...

IV SAB/Wr 411/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-28

w zakresie dotyczącym terminów załatwienia spraw oraz art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
.; zwana dalej w skrócie 'p.p.s.a.'), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność...
1   Następne >   +2   +5   +10   50