Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 58/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-29

[...], działający z upoważnienia Burmistrza [...], jest obowiązany do udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...
, stwierdzić należy, że organ podjął czynności wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, w celu załatwienia wniosku skarżącego z [...] stycznia 2019 r...

II SAB/Łd 206/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-12-21

na wniosek;, 2. art. 10 ust.1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej w zakresie, w jakim z przepisów tych wynika...
informacji upłynął, zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, po 14 dniach od złożenia wniosku. Pomimo upływu tego terminu podmiot zobowiązany...

II SA/Ol 391/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-15

i art. 15 ust. 1 u.o.p.s.; art. 67 ust. 2, art. 71 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podtrzymując...
także podniesiony przez skarżącego zarzut naruszenia art. 51 ust. 3 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy ustawy...

IV SA/Po 508/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-04

art.7 ust.1 pkt 2 w związku z art.10 ust.1 i ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło...
o dostępie do informacji publicznej a jedynie przepisy o pomocy społecznej ., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga nie zasługiwała...

II SA/Lu 121/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zaś od osoby wykonującej prawo do informacji tego rodzaju nie wolno żądać wykazania interesu prawnego...
syna i reprezentacji jego osoby musi uzyskać dostęp do informacji i akt postępowań objętych wnioskiem. Zdaniem skarżącego, organ pierwszej instancji nieprawidłowo...

IV SA/Wr 15/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-25

stanu finansów publicznych. Zwrócono w szczególności uwagę na rozwiązanie przyjęte w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz...
w miarę przekraczania kryterium dochodowego. Możliwe jest więc takie ukształtowanie prawa do świadczeń o charakterze pomocy rodzinie, udzielanej ze środków publicznych...

I SO/Wa 1088/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

; W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V, M. Warchoł, Pojęcie...

I SO/Wa 1021/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

na ochronę (zob. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 153; W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji...
publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V, M. Warchoł, Pojęcie nadużycia prawa w procesie karnym, 'Prokuratura i Prawo...

I SO/Wa 1155/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 153; W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym...

I SO/Wa 261/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-11

1992, s. 153; W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V, M...
1   Następne >   +2   +5   +10   100